Parkeervergunningsstelsel oostelijk stadsdeel Medemblik

MEDEMBLIK – In het oude deel van de stad Medemblik, het gebied ten oosten van de Nieuwstraat, is een chronisch gebrek aan parkeerruimte, en met de aankomende realisatie van de verbouwing van het oude stadhuis gaan op de huidige parkeerplaats aan de Oude Haven parkeerplaatsen verdwijnen. Deze worden bij het busstation en op het Rode Plein bij de kerk weer aangelegd.
Om de bewoners van het oostelijke stadsdeel tegemoet te komen heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om met plannen te komen voor de invoer van parkeervergunningen in dit deel van Medemblik. Het college heeft deze plannen deels gereed en komt met een update over de voortgang van deze plannen. Deze wijzigingen leest u hieronder.
De wijzigingen betreffen onderstaande onderdelen:

 1. De bewoners en gebruikers van het Medemblik Aan Zee (appartementengebouw) komen niet in aanmerking voor een vergunning.
 2. Het vergunningenstelsel in te stellen voor 24 uur, 7 dagen in de week.
 3. Geen vergunning te verstrekken aan auto’s die op eigen terrein kunnen parkeren. Garages en garageboxen zonder inrit op het eigen terrein of in het openbaar gebied tellen niet mee als parkeerplaats.
 4. De bestaande parkeerschijfzone in het winkelgebied blijft bestaan. De 12 plaatsen blauwe zone ten oosten van de Nieuwstraat op het Gedempt Achterom en aan het begin van de Oosterhaven worden opgeheven en de parkeerplaatsen worden toegevoegd aan het vergunningenstelsel.

Aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft uw Raad met een amendement ons college de opdracht gegeven om te komen met een uitgewerkt voorstel voor de invoering van een vergunningsstelsel voor het parkeren in het oostelijk deel in de kern Medemblik. De voorwaarden waaraan het voorstel moet voldoen zijn:

 1. Vergunning parkeren in het Oostelijk stadsdeel (alle straten ten oosten van de Nieuwstraat) in te voeren op het moment van oplevering van het uitgebreide en aangepaste parkeerterrein C (Zuiderdijkweg, ten noorden van Omringdijk), gelijktijdig met de realisatie van buitendijks parkeerterrein.
 2. Vergunningen worden in de periode voor de evaluatie op aanvraag van inwoners door de gemeente kosteloos verstrekt voor alle auto’s die op de peildatum van een maand voor oplevering van het bovengenoemde parkeerterrein geregistreerd staan op de naam en locatie van de ingeschreven bewoners van de Oosthoek.
 3. De vergunningen gelden dagelijks tussen 16:00 en 22:00 uur.
 4. Geen vergunning te verstrekken aan auto’s die op eigen terrein kunnen parkeren.
 5. Zorginstanties die ambulante zorg verlenen krijgen eveneens een vrijstelling.
 6. Na verstrekking van de vergunningen vervolgens een sterfhuisconstructie te hanteren van maximaal 2 auto’s per adres (dus niet per bewoner).
 7. De Raad na evaluatie een voorstel voor te leggen betreffende heffing leges.

Voorts dat:

 • De gemeente ruim voor het invoermoment een informatieavond organiseert in Medemblik voor de buurtbewoners en betrokkenen.
 • De bestaande parkeerschijfzone in het winkelgebied blijft bestaan.
 • Gehandhaafd wordt op een veilige doorgang van hulpdiensten.
 • Daar waar dit besluit in tegenspraak is met algemene en/of specifieke kaders gaat dit besluit voor.
 • Het vergunningensysteem een halfjaar na invoering wordt geëvalueerd en de Raad vervolgens zal besluiten over een eventuele uitbreiding naar stadsdeel Oud-West.

Wijzigingen

Voor een adequate en handhaafbare parkeervergunningsstelsel op basis van reële uitgangspunten hebben we om praktische en uitvoerbare redenen hebben enkele van bovenstaande uitgangspunten geheel of gedeeltelijk aangepast. Te weten:
Ad. a) Vergunning parkeren in het Oostelijk stadsdeel (alle straten ten oosten van de Nieuwstraat) in te voeren op het moment van oplevering van het uitgebreide en aangepaste parkeerterrein C, gelijktijdig met de realisatie van buitendijks parkeerterrein.
Vanwege de bouw van het appartementengebouw Medemblik Aan Zee verdwijnen parkeerplaatsen voor de bewoners in de Oosthoek. Voor de nieuwe bewoners worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Nieuwstraatzijde.
We hebben besloten dat de bewoners en gebruikers van MAZ niet in aanmerking komen voor een vergunning.
Ad. b) ongewijzigd.
Ad. c) De vergunningen gelden dagelijks tussen 16:00 en 22:00 uur.
Met het instellen van een tijdsvenster is het parkeren voor vergunninghouders niet opgelost. Het is daarbij nog steeds mogelijk om als niet-vergunninghouder voor en na de venstertijd in de vergunninghouderzone te parkeren.
Theoretisch kan er buiten de venstertijden een blauwe zone worden ingesteld. Dit zorgt echter voor een onduidelijke situatie. Het is nog steeds mogelijk om als niet-vergunninghouder voor en na de venstertijd in de blauwe zone te parkeren. Voor Handhaving levert deze situatie mogelijk meer werk op.
Daarom hebben we besloten om een vergunningenstelsel in te stellen voor 24 uur, 7 dagen in de week.
Ad. d) Geen vergunning te verstrekken aan auto’s die op eigen terrein kunnen parkeren.
Garages en garageboxen zonder inrit worden over het algemeen niet gebruikt om auto’s te parkeren. In de parkeernota worden garages en garageboxen zonder inrit voor een 0,5 parkeerplaats meegenomen in de parkeerbalans.
We hebben besloten om onderstaande tekst toe te voegen aan dit uitgangspunt:
Garages en garageboxen zonder inrit op het eigen terrein of in het openbaar gebied tellen niet mee als parkeerplaats.
Ad. 2) De bestaande parkeerschijfzone in het winkelgebied Nieuwstraat blijft bestaan.
De 12 parkeerplaatsen in de blauwe zone ten oosten van de Nieuwstraat op het Gedempt Achterom en aan het begin van de Oosterhaven worden toegevoegd aan het parkeervergunningsstelsel. Dit betekent minder parkeerplaatsen voor het winkelende publiek.

Kernboodschap

Door middel van deze Informatienota Raad informeren we uw Raad over aanpassingen en toevoegingen in de uitgangspunten op het amendement.

Communicatie

Onlangs heeft afstemming plaatsgevonden met de indieners van het amendement over de beoogde wijzigingen.

Vervolg

Op korte termijn stellen we een projectgroep samen voor het opstellen van een uitgewerkt voorstel van invoering van een vergunningenstelsel voor de Oosthoek – Medemblik.
Het voorstel leggen we voor aan uw Raad ter besluitvorming.
Na het besluit betrekken we alle belanghebbende partijen om draagvlak te creëren en informatie te verstrekken.