Oproep voor meer openbaar groen en terugdringen verstening

MEDEMBLIK – Het is niet goed gesteld met de biodiversiteit in Nederland en daarom doet de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een oproep aan de gemeenteraad om in het coalitieakkoord hier meer aandacht aan te gaan geven. In Nederland neemt het aantal dier- en plantensoorten in hoog tempo af, zichtbaar en onzichtbaar. Een belangrijke voedselbron zijn bijvoorbeeld insecten en de insectenpopulaties is de afgelopen jaren drastisch afgenomen.

Klimaatverandering grote invloed

Door de klimaatverandering, het weer wordt extremer, de laatste jaren zijn er meer en meer voorbeelden van extreme regenval in korte tijd, hebben insecten het erg moeilijk om te leven. Om een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving te behouden voor mens en dier is herstel van biodiversiteit cruciaal. Het zorgt voor een betere gezondheid, schonere lucht, een mooiere leefomgeving en biedt mogelijkheden om de uitdagingen rondom klimaatverandering, voedselvoorziening en wateroverlast te lijf te gaan. Biodiversiteitsherstel biedt dus kansen!

Creëren meer openbaar groen/terugdringen verstening

Het creëren van meer openbaar groen en het terugdringen van de verstening zorgt er voor dat er meer ruimte ontstaat voor biodiversiteit. Van belang hierbij is ook te zorgen voor verbindingszones., Maar ook een ecologische inrichting van de openbare ruimte zorgt voor een grotere toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. Men moet hier dan vooral denken aan het creëren van structuur, diversiteit in omstandigheden en gebruik van inheems plantenmateriaal. Maar niet alleen openbaar groen is van belang, wat ook belangrijk is is het natuurinclusief bouwen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de nieuwe woonwijk die in Medemblik gaat worden gebouwd en waar veel aandacht is voor water en natuurlijke oevers.

De wijk is gelegen aan de zuidzijde van Medemblik en grenst aan het eerder gerealiseerde plan Schepenwijk II uit 2014. Het water is bevaarbaar en dooradert de wijk en staat in open verbinding met de randsloot en de Braak. Het nieuwe woongebied krijgt groene randen met natuurlijke oevers en groen begroeide dijkjes. Daarnaast komen er mooie wandelpaden en is er veel aandacht voor kinderspeeltuinen in het ontwerp. De wijk voorziet in de woningbouwbehoefte en levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en verjonging van de woningvoorraad in Medemblik.

Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is het zelfbewust maken van de burgers en bedrijven om zo de biodiversiteit te verhogen. De gemeente Medemblik kan dit stimuleren door bijvoorbeeld ludieke acties op te zetten, meer en betere informatie te verstrekken, het geven van subsidies en door te gaan samenwerken met andere partijen.  Maar ook kunnen inwoners van de gemeente Medemblik de gemeente vragen, bijvoorbeeld via de Fixi-app, om bepaalde delen binnen de gemeente waar nu nog gras ligt te vervangen voor insectenvriendelijke planten.

Een voorbeeld is een grasstrook aan de Verversgilde in Medemblik waar na een verzoek van de omwonenden de gemeente een brede strook gras heeft laten omploegen en waar binnenkort insectenvriendelijke planten komen zoals vlinderstruiken en kruidenplanten. De gemeente zorgt voor de tuin de omwonenden zorgen dat de insectentuin wordt onderhouden..