Ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’

MEDEMBLIK – Het voorontwerpbestemmingsplan lag vanaf 17 maart 2023 tot 29 april 2023 ter inzage. De volgende stap in de procedure is het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van 14 juli 2023 voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’ ter inzage ligt. Gedurende deze termijn kan een ieder een zienswijze indienen tegen het bestemmingsplan. Ook krijgen onze overlegpartners, zoals provincie Noord-Holland, in dit termijn de gelegenheid om op grond van Artikel 3.1.1. Bro-overleg te reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

Wat houdt het veegplan in?

Bij een veegplan kunnen meerdere herzieningen van bestemmingsplannen tegelijkertijd behandeld worden. Dit veegplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van gemeente Medemblik en heeft drie doelen. Ten eerste het herstellen van onjuistheden en het inpassen van vergunningen in geldende bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan bevat daarom specifiek voor een aantal locaties een plaatsgebonden regeling. In paragraaf 2.2 van het voorontwerpbestemmingsplan staan de locaties opgesomd. De eigenaren/gebruikers van deze percelen ontvangen persoonlijk bericht van de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan. Ten tweede het verwerken van de vastgestelde ‘beleidsregels huisvesting buitenlandse werknemers gemeente Medemblik’ en het ‘Beleid verruiming bijgebouwen in beschermd dorpsgezicht Twisk’ in de bestemmingsplannen. Ten derde het aanpassen van de regels van de bestemmingsplannen, zodat duidelijk is dat bollenbroeierijen juridisch toegestaan zijn binnen de bestemming ‘Agrarisch’. De rechtbank NoordHolland heeft namelijk een uitspraak gedaan met consequenties voor de juridische regeling van bollenbroeierijen binnen de bestemming ‘Agrarisch’.

Ontwerpbestemmingsplan bekijken?

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u vanaf 14 juli 2023 tot 26 augustus 2023 op de volgende manieren inzien:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0420.MBLIKVeegplan-ON01. Door het specifieke adres op te zoeken op de site en vervolgens te drukken op ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Medemblik’, kunt u de bijbehorende bestemmingsplankaart bekijken.

• Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt op het ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

•Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-23-459683. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

• Mondeling: u maakt via het Klantcontact Centrum, telefoonnummer (0229) 85 60 00, een afspraak met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.