Nieuwbouwwijken Medemblik straks 35% sociale huur, 10% goedkope koop en 25% betaalbare koop.

MEDEMBLIK – Dat blijkt uit een reactie op vragen van Jan de Vries (VVD) over de woonvisie 2024-2028. De Vries wilde weten of dit specifiek voor de gemeente Medemblik telt of dat er ook andere Westfriese gemeenten zijn die dit hanteren.

In haar reactie zegt de gemeente Medemblik: “Regionaal is via de Woondeal Noord-Holland Noord afgesproken dat gemeenten minimaal 2/3e betaalbare woningen (sociale huur, middenhuur, en betaalbare koop) realiseren in de nieuwbouwplannen t/m 2030 en toegroeien naar 30% sociale huur in de gehele woningvoorraad. De gemeente Medemblik heeft op dit moment 24% sociale huurwoningen binnen de gehele woningvoorraad. Hoe gemeenten deze doelstellingen realiseren kunnen gemeenten individueel bepalen. Aanvullend is er vanuit meerdere regiogemeenten gevraagd een extra categorie goedkope koop toe te voegen. De behoefte hieraan wordt onderschreven door het in 2023 opgeleverde regionale woonbehoefteonderzoek en wordt daarom voorgesteld als ambitie in het nieuwe regionale afstemmingskader. Gemeenten kunnen individueel invulling geven aan deze ambitie. De gemeente Medemblik doet dit door te streven naar 10% goedkope koop in de nieuwbouwopgave

Startersleningen geeft verwarring

De Vries wilde ook van de gemeente Medemblik weten hoe het nu zit met de starterslening. In de woonvisie 2024-2028 zegt de gemeente Medemblik door te gaan met het verstrekken van startersleningen en daarvoor een koopprijsgrens te gaan hanteren van € 435.000,- , “Maar,” vraagt De Vries zich af waarom de gemeente niet is uitgegaan van de nieuwe Verordening startersleningen die uitgaat van een maximale koopprijs van € 355.000,- .

Volgens de gemeente Medemblik is dit verkeerd verwoord in de woonvisie. “Voor het verstrekken van startersleningen willen we blijven aansluiten bij de door her Rijk gestelde betaalbaarheidsgrens. Wanneer deze grens door het Rijk gewijzigd wordt, passen we hier de verordening op aan” De gemeente Medemblik heeft een wijzigingsvoorstel ingediend om de fout te herstellen.

De Vries wilde ook van de gemeente Medemblik positief blijft staan tegenover de z.g.n. middenhuur (vanaf € 808,- maar nog geen vrije sector). De Vries: “Toch wilt u positief staan t.o.v. initiatieven omdat u zeker gevallen ziet van mensen die hieraan behoefte kunnen hebben bv door de hoogte van hun inkomen (waardoor ze geen sociale huurwoning toegewezen krijgen). Is bekend hoe het komt dat er weinig belangstelling blijkt in het onderzoek, zijn ze niet bevraagd?

Volgens de gemeente Medemblik heeft Medemblik een overwegend koop georiënteerde woningmarkt. “Binnen onze gemeente zien we dat starters liever langer thuis wonen om te sparen voor een eerste koopwoning. Doelgroepen die geïnteresseerd zijn in middenhuur zijn vaak jonge, kleine en stedelijk georiënteerde huishoudens, waarbij bijvoorbeeld de nabijheid van een treinstation belangrijk wordt gevonden. Omdat we binnen onze gemeente niet dergelijke stedelijke locaties hebben, zetten we beperkt in op middenhuur. We zien echter ook dat het prijsniveau van koopwoningen steeds minder aansluit bij de leencapaciteit van starters. Daarom kunnen middenhuurwoningen een alternatief voor een betaalbare koopwoning zijn en sluiten we initiatieven met middenhuurwoningen ook niet uit.

Hoogbouw voor ouderen en starters

Jan de Vries merkt ook op dat de gemeente Medemblik denkt aan hoogbouw voor ouderen en starters en ook gaat onderzoeken wat geschikte locaties zijn voor flexwoningen. Hierop laat de gemeente Medemblik weten dat zij per definitie bepaald of hoogbouw tot de mogelijkheden behoort, dit is o.a. afhankelijk van de stedenbouwkundige context van de locatie. De gemeente Medemblik gaat deze uitgangspunten vastleggen in de kaderstellende notie die aan de gemeenteraad zal gaan worden aangeboden.