Nadere regels Cultuur Noodfonds Medemblik 2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik over regels omtrent ondersteuning aan culturele voorzieningen die getroffen zijn door de coronacrisis (Nadere regels subsidie Corona Noodfonds Medemblik 2023).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;

Overwegende dat de gemeente ondersteuning wil bieden aan culturele (amateur) organisaties die getroffen zijn door de coronacrisis en daar niet op eigen kracht bovenop komen en wij het voortbestaan van deze organisaties van belang achten;

Besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • Aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik om verlening van subsidie ingevolge de nadere regels subsidiëring Cultuur Noodfonds 2023;
 • Aanvrager: (Amateur) Culturele organisatie in de gemeente Medemblik;
 • Amateur culturele organisatie: een stichting of vereniging, gericht op het uitoefenen of samen beleven van één of meerdere vormen van kunst en cultuur, zonder personeel in dienst, hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers en gevestigd in de gemeente Medemblik;
 • ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik;
 • Culturele organisatie: een stichting of vereniging, die is gevestigd in gemeente Medemblik en op basis van statuten zijn kernactiviteiten ontleent aan één of meer kunst- en cultuurdisciplines, en artistiek-inhoudelijke (met inbegrip van cultuureducatie) publieksactiviteiten organiseert;
 • Verstrekker: gemeente Medemblik;
 • Voorliggende Voorziening: ondersteuningsmogelijkheden waar aanvrager aanspraak op mag maken bij het Rijk; de provincie en beschikbare fondsen;
 • Voorziening: financiële ondersteuning die verstrekt wordt uit het gemeentelijke Corona noodfonds;
 • Website: Externe link: https://www.medemblik.nl.

Artikel 2 Uitgangspunten subsidie

 • 1.Een subsidie is incidenteel en tijdelijk van aard;
 • 2.Een subsidie vanuit deze nadere regels kan worden verleend voor culturele organisatie die:
  • a.Compensatie van een negatief exploitatieresultaat als gevolg van het coronavirus én de getroffen maatregelen die als gevolg van corona opgelegd zijn;
  • b.Kunnen aantonen dat het financiële gat incidenteel is;
  • c.De organisatie levensvatbaar is.

Artikel 3 Toetsingscriteria

Om voor een subsidie vanuit deze nadere regels in aanmerking te komen, moet aan alle volgende criteria worden voldaan:

 • 1.De aanvrager is een non-profit organisatie;
 • 2.De aanvrager biedt een cultuurvoorziening op het grondgebied van de gemeente Medemblik;
 • 3.De aanvrager kan aantonen dat door de gevolgen van corona sprake is van financiële schade en daardoor een negatief exploitatieresultaat is behaald;
 • 4.De aanvrager heeft zich aantoonbaar ingespannen om alternatieve inkomsten te genereren dan wel kosten te besparen;
 • 5.De aanvrager kan aantonen dat het financiële gat incidenteel is en de organisatie levensvatbaar is;
 • 6.De voorziening die wordt geboden, draagt naar het oordeel van het college bij aan de doelstellingen vanuit het cultuurbeleid of andere relevante beleidskaders.

Artikel 4 Grondslagen subsidie

 • 1.Een geschreven onderbouwing waarin de effecten van corona financieel zijn vertaald en waarin aangegeven wordt waarom het voortbestaan in geding is;

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • 1.Een aanvraag voor een subsidie wordt uiterlijk voor 1 oktober 2023 ingediend.
 • 2.De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal rechtsgeldig ondertekend aanvraagformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website.

Artikel 6 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden zoals beschreven in de ASV, artikel 8, wordt de aangevraagde subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • 1.Het exploitatietekort naar het oordeel van het college niet te wijten is aan de gevolgen van corona;
 • 2.Aanvrager naar het oordeel van het college geen culturele instelling of vereniging is.
 • 3.De aanvraag naar het oordeel van het college niet het beoogde doel, zoals omschreven in artikel 2 van deze nadere regels, realiseert.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt in totaal 100.000 euro. Is er meer aangevraagd dan het subsidieplafond dan wordt naar rato toegekend;

Artikel 8 Subsidieverlening

 • 1.Het nemen van een besluit tot verlening van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanvragen. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de aanvraag compleet is. Als het subsidieplafond wordt overschreden door goedgekeurde aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, dan wordt een onderlinge rangschikking vastgesteld op basis van tijd van binnenkomst.
 • 2.Vooruitlopend op de toekenning van de subsidie kan het college een voorschot verlenen.
 • 3.Het college baseert de subsidieverlening op onderstaande documenten:
  • a.Jaarrekening van de voorgaande 2 boekjaren;
  • b.Een geschreven onderbouwing waarin de effecten van corona financieel zijn vertaald en waarin aangegeven wordt waarom het voortbestaan in het geding is;
  • c.De begroting van het lopende boekjaar.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.In afwijking van artikel 12 lid 2 van de ASV doet de aanvrager een verzoek tot vaststelling ongeacht de hoogte van de subsidie.
 • 2.Op grond van de verantwoording van het betreffende boekjaar wordt de subsidie vervolgens vastgesteld en, indien van toepassing, vindt er een verrekening plaats.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan voor een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden een dag na de bekendmaking in werking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels Cultuur Noodfonds Medemblik 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gehouden op 18-7-2023

Loading