Medemblik wil dam en duiker verkopen aan bewoner Parklaan 9a Medemblik

MEDEMBLIK – De brug aan de Parklaan in Medemblik is al een veelbesproken onderwerp geweest, zo was daar een buurtbewoonster die het niet eens was met de sloop van de brug en een zit-actie begon, een actie waar zelfs de politie aan te pas kwam maar de vrouw bleek niet van plan om haar boeltje op te pakken en ondanks de stromende regen bleef zij de sloop van de brug tegenhouden.
Tekst loopt door onder de foto

Op de foto: Liesbeth Mol zittend in de stromende regen om de sloop van de brug tegen te houden (Foto: RV Fotografie)

De brug dateert uit de begin jaren 60 en is gedimensioneerd op voertuigen van die tijd. De brug is gemeentelijk eigendom en ontsluit het perceel Parklaan 9A – Medemblik. De brug is opgenomen in het Bruggenbeheerbestand, inspectiegegevens van deze brug zijn niet voorhanden. Dit vormt geen uitzondering, de ‘kleinere’ bruggen zijn nog lang niet allen geïnspecteerd.
Het perceel Parklaan 9A is medio 2017 van eigenaar gewisseld. Medio 2016 heeft de toen nog toekomstige nieuwe eigenaar al contact gezocht met de gemeente over verbreding, vervanging van de brug. Het is onduidelijk of er toezeggingen zijn gedaan voor verbreding ofwel vervanging. Gespreksverslagen zijn er niet gevonden door de gemeente Medemblik. Daarnaast heeft de destijds behandelend ambtenaar de gemeentelijke organisatie geruime tijd geleden verlaten.
Medio 2017 heeft de nieuwe eigenaar het verzoek gedaan om de brug te verbreden. De gemeente stond daar destijds niet afwijzend tegenover. Medemblik heeft sindsdien verschillende varianten met bijbehorende kosten onderzocht. De economisch voordeligste variant is de brug te vervangen door de watergang te dempen. De onderhoudskosten van baggeren, beschoeiing en onderhoud van de brug vervallen daardoor. Met daarbij de intentie om de gedempte watergang te dempen en te verkopen aan eigenaar. De aangrenzende bewoner Parklaan 9 heeft op deze variant bezwaren kenbaar gemaakt. Daarom heeft de gemeente Medemblik verdere activiteiten gestaakt. Medio 2017 zijn de bomen/struiken ten weerszijden van de brug verwijderd vanwege ziekte, er is zwam geconstateerd. De herplantplicht is uitgevoerd door het planten van nieuwe bomen in de gemeentelijke groenstrook voor Parklaan 9A.
Eind 2019 is de bezwaar makende bewoner komen te overlijden. De erfgenamen hebben geen nieuwe afweging gemaakt in het dempen van de watergang. Op dat moment heeft de opvolgende behandelend ambtenaar in dit dossier de gemeentelijk organisatie verlaten.
In 2020 hebben de erfgenamen van Parklaan 9 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het dempen van de watergang. De bewoner van perceel Parklaan 9A heeft de gemeente Medemblik wederom verzocht om de watergang te dempen en de grond te mogen aankopen. Vanwege een gebrek aan capaciteit binnen de gemeente Medemblik zijn er destijds geen verdere activiteiten ondernomen.
Begin 2021 heeft de eigenaar Parklaan 9A er opnieuw op aangedrongen om de watergang te dempen en de grond te mogen aankopen. De gemeente Medemblik heeft capaciteit vrijgemaakt om het langlopende dossier op te pakken en tot uitvoering te brengen. Op basis van nieuwe inzichten op het terrein van duurzaamheid en klimaatadaptatie heeft de gemeente besloten om niet tot dempen over te gaan. Daarvoor in plaats is er voor gekozen een dam met een duiker aan te leggen. Hiermee is bovendien een kostenreductie bereikt van circa €20.000 ten opzicht van het dempen van de watergang ofwel een nieuwe brug. Binnen het regulier onderhoudsbudget is er dekking gevonden voor de uitvoeringskosten van €30.000,-. Dit budget is goedgekeurd door de gemeenteraad.
Hoewel de dam en duiker niet in overeenstemming zijn met de eerder gewekte verwachtingen van het dempen van de sloot en het vervolgens verkopen van de grond, is de eigenaar van perceel Parklaan 9A akkoord gegaan. De intentie is om de dam en duiker te verkopen aan de bewoner Parklaan 9A. Hierover gaat de gemeente Medemblik met de bewoner in overleg.

Vergunningen

Voor de aanleg van de dam en duiker is een watervergunning bij het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier (HHNK) verleend, dit met een bezwaartermijn van 6 weken. Wettelijk mag na verlening met de werkzaamheden gestart worden als er geen bezwaren worden verwacht. Dit ondanks dat de bezwaartermijn nog actief is. De omwonenden stonden positief tegenover de werkzaamheden. Van het HHNK is geen reactie ontvangen dat er binnen de termijn alsnog bezwaar is gemaakt. Als opdrachtgever is het volgens de regelgeving mogelijk om op eigen risico binnen de bezwaartermijn met de werkzaamheden te starten. Met het oog op de beleving van betrokkenen wordt door de gemeente Medemblik in de toekomst zorgvuldiger met deze afweging omgegaan.

Consequenties

Vanwege protest van een omwonende uit een naburige straat heeft de gemeente Medemblik de werkzaamheden een halve dag stil laten leggen. De projectleider heeft de protesterende omwonende verzocht zich van het werk te verwijderen vanwege de gevaarlijke werksituatie en daarvoor de politie ingeschakeld. Dit bleef zonder resultaat en betekent dat de aannemer de stagnatiekosten bij de gemeente Medemblik als opdrachtgever in rekening brengt.
In overleg met de portefeuillehouder is nog dezelfde dag een gesprek ingepland met de protesterende omwonende. Hierop heeft de omwonende het werk verlaten en konden de werkzaamheden op een veilige wijze worden hervat.
In het gesprek met de portefeuillehouder gaf de omwonende de bezwaren aan. Deze hebben voornamelijk betrekking op de publiciteit over de Begroting 2022, waarbij de relatie werd gelegd met het stopzetten van de plannen tot verbouwing van het dorpshuis in Abbekerk. De gemeente Medemblik is er op dat moment helaas niet in geslaagd dit beeld weg te nemen.
De omwonende besloot om gebruik te maken van het recht tot inspreken tijdens de commissie van 7 oktober op een niet geagendeerd onderwerp.
Dit betekende voor de gemeente Medemblik een ‘lastminute’ uitzoekwerk waarvoor niet direct capaciteit voorhanden was.
Het inspreken in de commissie resulteerde in een verzoek tot een Informatienota Raad. Ook hiervoor was niet direct capaciteit beschikbaar. In combinatie met diverse commissie- en raadsvragen en de behandeling van begroting 2022 zijn een aantal onderwerpen waaronder Parkeren Medemblik en uitbreidingsplan Molenblik gestagneerd.