Medemblik stelt 3 nieuwe onbezoldigde ambtenaren aan

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik;

Overwegende dat:

 • In artikel 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 zoals die luidt per 1 augustus 2022 bepaald is dat ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet tevens degene is die met een overheidswerkgever is overeengekomen onbezoldigd een functie te vervullen die is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, waarvan de voordracht geschiedt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • In artikel 2, onder d van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 bepaald is dat toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar bij een gemeente is aangewezen als functie als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet;
 • In artikel 2, onder e van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 bepaald is dat de functie van toezichthouder als bedoeld in artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is aangewezen als functie als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de wet;

Besluiten:

 • 1.aan te stellen als onbezoldigde ambtenaren:
  • S. Groes;
  • F. Leeuw-Stroobant;
  • W. Riedstra.
 • 2.de aanwijzing tot onbezoldigd ambtenaar geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies, dan wel tot beëindiging van de inhuur-overeenkomst
 • 3.Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.