Medemblik moet in 2024 en 2025 263 asielzoekers waarvan 22 alleenstaande minderjarig vluchtelingen opvangen

MEDEMBLIK – Op 23 januari 2024 heeft de 1e Kamer de spreidingswet aangenomen. Door de vaststelling van deze wet, die op 1 februari 2024 van kracht is, is er een wettelijke taak voor alle gemeenten in de opvang van asielzoekers. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten.

Onlangs is vastgesteld hoeveel opvangplekken nodig zijn voor asielzoekers voor de komende twee jaar. Deze opvangplekken worden (indicatief) verdeeld over de gemeenten op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van een gemeente.

Door de aantallen van de gemeenten in de provincie bij elkaar op te tellen, ontstaat de volgende provinciale opvangopgave:

Tekst loopt door onder de afbeelding

Deze opgave staat los van en komt bovenop de taakstelling voor het huisvesten van de statushouders. De capaciteitsraming is indicatief. Gemeenten bespreken aan de provinciale regietafels (PRT’s) hoe zij gezamenlijk die opgave gaan invullen. Zij beslissen hier onderling welke gemeenten opvang gaan leveren en met hoeveel plekken.

Reeds bestaande opvangplekken – of die binnen 12 maanden beschikbaar komen – van meer dan 100 plekken en langer dan 5 jaar tellen, als gemeenten dat willen, mee bij de invulling van de eigen provinciale opgave. De commissarissen van de Koning , in hun rol als Rijksorgaan, coördineren deze gesprekken.

Tot 1 november 2024 zal het Rijk bij de provincies op willen halen dat aan de taakstelling voldaan kan worden. Voor 1 november levert de CdK een verslag op aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De bewindspersoon stelt uiteindelijk een verdeelbesluit vast.

Alleen als het gemeenten niet lukt om gezamenlijk de hele provinciale opgave in te vullen, dan kan de staatssecretaris zelf gemeenten aanwijzen, en daarmee verplichten, om asielzoekers op te gaan vangen. Na 2 jaar start de cyclus opnieuw met het ramen van de hoeveelheid opvangplekken.

Wat betekent het voor de gemeente Medemblik

Op basis van haar inwoneraantal en de sociaal-economische factor is voor Medemblik een taakstelling voor 2024 en 2025 vastgesteld van 263 asielzoekers waarvan 22 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Tijdens de themabijeenkomst van 26 juni 2023 heeft de gemeenteraad in meerderheid al aangegeven een actieve rol te willen pakken ter attentie van de vluchtelingenopvang en vooral door regionale samenwerking hier invulling aan te willen geven. Alle Westfriese gemeenten hebben tijdens hun raadsvergaderingen hetzelfde belang geuit. Sindsdien hebben de gemeenten actief de samenwerking gezocht en gezamenlijk gesproken over hoe de samenwerking vorm moet krijgen en onder welke voorwaarden. Dit is opgenomen in een procesvoorstel voor regionale samenwerking.

Dit voorstel beoogt het proces te beschrijven om tot keuzes te komen waarbij per gemeente de gevolgen van individueel handelen ten opzichte van regionale samenwerking goed in beeld gebracht worden. De gelijktijdige vaststelling van het procesvoorstel door de colleges van de WF gemeenten kondigt de gezamenlijke start van de regionale samenwerking aan t.a.v. de vluchtelingenopvang. Daarom is het de bedoeling dat alle colleges van de West-Friese gemeenten dit procesvoorstel op dezelfde dag in hun vergaderingen vaststellen. Het procesvoorstel wordt eind februari 2023 aan alle WF colleges aangeboden ter vaststelling en in april a.s ter behandeling aan de Raad van Medemblik.