Medemblik gaat als aandeelhouder financiële injectie geven aan Alliander

MEDEMBLIK – De energietransitie versnelt en leidt tot meer duurzame lokale opwek én een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit vraagt om grote aanpassingen van het energiesysteem. Als gevolg hiervan moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken worden verdubbeld.

Alliander is verantwoordelijk voor de vitale energie infrastructuur in onze gemeente. De gemeente Medemblik is aandeelhouder van Alliander. Alliander deed eind mei jl. alle aandeelhouders het verzoek voor kapitaalversterking. Alliander is van plan hiervoor een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen uit te geven en onder de aandeelhouders. Het concrete verzoek van Alliander aan de gemeente Medemblik is om voor minimaal € 1.254.000,- te verstrekken. Dit bedrag bepaalde Alliander aan de hand van het aantal aandelen dat de gemeente Medemblik heeft (285.826 aandelen/0,209%).

Aandeelhouders Alliander N.V.

Alliander deed alle aandeelhouders dit verzoek. Aandeelhouders van Alliander zijn enkel provincies en gemeenten. Onafhankelijke bureaus beoordeelden dit verzoek zowel juridisch als financieel namens de aandeelhouders.

Hybride converteerbare obligatielening

Converteerbaar wil zeggen dat Alliander de lening in de toekomst geheel of gedeeltelijk converteert naar aandelen. Hiermee is het voor Alliander mogelijk om de komende jaren én de energietransitie te financieren én een goede rating te behouden. Aan deze conversie zijn strikte voorwaarden verbonden die nauwkeurig zijn omschreven. Hybride wil zeggen dat de obligatielening voor 50% meetelt als eigen vermogen. Dit is gunstig voor de kapitaalstructuur, en ondersteunt Alliander om gunstig vreemd vermogen aan te trekken.

Zolang de lening niet (geheel) is geconverteerd ontvangen de aandeelhouders een rentevaste vergoeding die marktconform is. De obligatielening heeft een looptijd van 60 jaar. Het rentepercentage wordt elke 10 jaar herzien. De huidige verwachting van Alliander is echter dat er in 2025 € 400 miljoen wordt geconverteerd en in 2028 de resterende € 200 miljoen. Hoe sneller de investeringen in het energiesysteem uitgevoerd kunnen worden, hoe eerder deze conversie plaats gaat vinden.

In het voorstel aan de gemeenteraad schrijft het college:

Voorstel

  1. Deel te nemen in de reverse converteerbare hybride obligatielening van Alliander N.V. naar rato van ons aandelenbezit voor een bedrag van afgerond € 1.254.000,-.
  2. De bereidheid uit te spreken om dit bedrag tot maximaal 25% te verhogen, mocht er onvoldoende bereidheid zijn bij andere aandeelhouders om pro-rata deel te nemen.

Beoogd resultaat

Als aandeelhouder bij te dragen in het versterken van de kapitaalstructuur van Alliander. Hierdoor het mogelijk maken dat Alliander zo gunstig mogelijk financiering aan trekt voor de forse investeringen die nodig zijn in het elektriciteitssysteem voor de energietransitie.

Argumenten

1.1 De energietransitie vraagt van Alliander om te investeren in het vergroten van de capaciteit van de elektriciteitsnetten.

Alliander werkt volop mee aan het doen slagen van de energietransitie, die op dit moment versnelt. Vanuit het Klimaatakkoord werkt Nederland aan het terugbrengen van de uitstoot van CO2. Deze moet in 2030 teruggebracht zijn met 49% ten opzichte van 1990. In 2050 moet de CO2 tot bijna 0 zijn teruggebracht. Deze opgave is enorm, en vraagt een bijdrage van de hele samenleving.

Alliander heeft hierin ook een belangrijke rol. Het netwerk van Alliander moet worden verbeterd zodat iedereen duurzame energie kan gebruiken, produceren en delen. Immers betekent de energietransitie aan de ene kant dat de elektriciteitsvraag toeneemt. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een toename door elektrisch rijden, elektrificeren van bedrijfsprocessen, elektrisch koken en verwarmen. Anderzijds betekent het een toename van het aanbod aan duurzame energie. De uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) leidt hier bijvoorbeeld toe. Al deze ontwikkelingen vragen grote aanpassingen van het energiesysteem. Als gevolg hiervan moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken worden verdubbeld. Er ligt een  maatschappelijke opgave om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Ook in onze gemeente, waar op plekken het huidige energiesysteem knelt.

1.2 Hierdoor dragen we als aandeelhouder van Alliander bij aan deze maatschappelijke opgave voor een goed functionerend elektriciteitsnetwerk in ons gebied.

De energietransitie, zoals hiervoor beschreven vraagt om grote investeringen in de elektriciteitsnetten. Dit gaat heel veel geld kosten. Alliander berekende dit op € 1,2 miljard. Om deze investeringen te kunnen doen leidt tot een grote financieringsbehoefte bij Alliander. Alliander wil deze financiering deels aantrekken van de geldmarkt, en deels bij haar aandeelhouders. Hierdoor wordt Alliander niet geconfronteerd met onnodig hoge rentes doordat ze genoeg eigen vermogen heeft. Het verzoek van Alliander is om hier als aandeelhouder ook in bij te dragen.

1.3 Hierdoor versterkt Alliander haar kapitaalstructuur.

Dit, omdat deze obligatielening een hybride vorm krijgt. De obligatielening telt hierdoor voor 50% mee in het eigen vermogen. Hierdoor ontstaat een kapitaalstructuur die aantrekkelijk is bij het aantrekken van vreemd vermogen.

1.4 Het is een financieel aantrekkelijk voorstel.

We verwijzen u naar de financiële paragraaf voor deze onderbouwing.

2.1 Hiermee geven we gehoor aan het verzoek van Alliander om eventueel 25% meer bij te dragen. Aandeelhouders worden gevraagd om naar verhouding (pro-rata) volgens het aantal aandelen deel te nemen in de obligatielening van € 550 – 600 miljoen. Om zeker te stellen dat het benodigde bedrag bijeengebracht wordt gebracht vraagt Alliander de aandeelhouders om aan te geven in hoeverre zij bereid zijn om meer dan pro-rata deel te nemen, bij voorkeur 25% boven het pro-rata aandeel.

Kanttekeningen

1.1 Het is mogelijk dat Alliander onvoldoende financiering krijgt van de aandeelhouders. Alliander hoopt dat door het uitschrijven van deze obligatielening zij € 550 – € 600 miljoen aan financiering aantrekt.

Mocht het toch niet lukken dit bedrag bij elkaar te brengen dan bestaat een risico dat we minder of geen dividend meer uitgekeerd krijgen. In de begroting staat hiervoor een bedrag geraamd van € 151.000,-. Dit zou leiden tot een structurele tegenvaller in de begroting. In deze financieel slechte tijden is dat ongewenst.

1.2 Het is mogelijk dat Alliander op termijn de obligatielening omzet in aandelen.

De huidige verwachting van Alliander is dat er in 2025 € 400 miljoen wordt geconverteerd en in 2028 de resterende € 200 miljoen. Dit is op basis van de huidige investeringsplanning. Mocht de komende jaren de investeringen sneller plaatsvinden dan nu ingeschat, dan kan conversie eerder plaatsvinden. Conversie kan ook plaatsvinden wanneer de kredietwaardigheid van Alliander minder wordt (onder een A-rating). Daarmee wordt het onzeker of de gemeente hetzelfde rendement behaalt dan op de obligatielening. De verwachting van Alliander is echter dat dit in dezelfde orde grootte ligt als de marktconforme vergoeding op de obligatielening.

Financiën

Gemeente verstrekt obligatielening

De gemeente trekt voor deze obligatielening financiering aan op de markt. De Bank Nederlandse Gemeenten hanteert op dit moment een rentetarief van 0,11% voor 10 jaar vast.

We verstrekken voor dit geld een obligatielening aan Alliander. Alliander vergoedt een rentevaste vergoeding van 1,975% die voor 10 jaar vaststaat. Daarbovenop ontvangt de aandeelhouder een marktconforme opslag (swap rate). Deze bedraagt op dit moment 0,0337%. Het renteresultaat komt daarmee uit op afgerond € 23.800,-. Deze kan oplopen tot € 29.700,- mocht de gemeente 25% meer verstrekken.

Mocht u instemmen met het verstrekken van een obligatielening dan gelden de tarieven waarop de gemeente deze transacties afsluit. De rentevaste vergoeding van 1,975% staat wel vast.

Gemeente verstrekt geen obligatielening

Wanneer aandeelhouders niet bereid zijn om minimaal € 550 miljoen aan obligatieleningen te verstrekken dan kan Alliander besluiten geen dividend meer te verstrekken. Voor onze gemeente betekent dit een nadeel van structureel € 151.000,-.

Dit voorstel heeft geen invloed op de reservepositie van de gemeente.

Uitvoering/evaluatie

Wanneer u akkoord gaat met dit voorstel informeren we Alliander hierover. De gemeente trekt begin december op de geldmarkt financiering aan om deze obligatielening aan Alliander te verstrekken. We vragen bij verschillende aanbieders een offerte aan, onder andere bij onze huisbankier de Bank Nederlandse Gemeenten.

Alliander heeft een website ingericht voor veel gestelde vragen en de antwoorden daarop. U bereikt deze site via https://www.alliander.com/nl/kapitaalstructuur/.