weelen
De Weelen

LTO deelt de constatering dat middelenresten in het oppervlaktewater teruggedrongen moeten worden

MEDEMBLIK – Stichting Natuur & Milieu constateert in een gepubliceerd rapport(PDF) dat in veel oppervlaktewateren sprake is van normoverschrijding van de daarin aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen. Metingen laten zien dat er tussen 2014 en 2021 onvoldoende afname van deze middelen waarneembaar is. LTO en de aangesloten sectororganisaties delen de constatering dat middelenresten in het oppervlaktewater verder teruggedrongen moeten worden. In meerdere agrarische sectoren en regio’s zijn emissies de voorbije jaren ook al fors afgenomen.

Lees ook: MORGEN! wil opheldering Medemblik over gebruik bestrijdingsmiddelen bollenbedrijven

LTO

LTO en de aangesloten sectororganisaties vinden het niet terecht om dit te presenteren als een eenzijdige verantwoordelijkheid van boeren en tuinders. Die benadering draagt niet bij aan een oplossing voor dit complexe probleem. Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater verder terug te dringen, is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen samenwerken en hun verantwoordelijkheid nemen: de gehele keten.

Overheden, producenten en toeleveranciers hebben ook een grote verantwoordelijkheid. Zij hebben de sleutel tot verduurzaming in handen door meer groene middelen en weerbare plantenrassen te ontwikkelen. De ontwikkeling en toelating daarvan verloopt te traag, in Nederland en Europa. Vanuit LTO en aangesloten sectororganisaties blijven we investeren in bewust middelengebruik door boeren en tuinders – zoals we dat al jarenlang doen in bewustwordingscampagnes en praktijkproeven. En ook de samenleving als geheel heeft een verantwoordelijkheid bij de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw. Illustratief is het feit dat de NOS juist vandaag een analyse publiceerde waaruit blijkt dat het aantal biologische bedrijven in Nederland in verschillende sectoren weer afneemt vanwege de achterblijvende consumentenvraag. Volgens gegevens van de NOS is maar liefst 13 procent van de biologische akkerbouw- en tuinbouwbedrijven gestopt vanwege onvoldoende afzetmogelijkheden.

LTO erkent de opdracht waar we voor staan om waterkwaliteitsdoelen te realiseren. Daarbij verdient het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen aandacht. Dit geldt minstens evenzeer voor het terugdringen van de emissies van chemische middelen uit de industrie en de emissie van medicijnresten in het rioolwater. In waterlichamen worden gemiddeld tot tien maal zoveel medicijnresten aangetroffen als gewasbeschermingsmiddelen, maar dat gegeven heeft Natuur & Milieu buiten beschouwing gelaten. De meetpunten waarop Natuur & Milieu haar onderzoek heeft gebaseerd, liggen bovendien voor het grootste deel in of dichtbij stedelijk gebied en veel minder in agrarische buitengebieden. Wat nodig is om doelen te halen, is samenhangend beleid waarin alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen. En het vraagt van natuur- en milieuorganisaties én overheden de bereidheid om naast de boer te gaan staan en daarbij de samenwerking te zoeken.

Loading