Geothermie natuurlijk én veilig drinkwater, maar de PvdA wil meer van de risico’s weten

WEST-FRIESLAND – De PvdA ondersteunt graag de onderzoeken naar de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte) die in de provincie plaatsvinden. Aardwarmte wordt gezien als veelbelovende duurzame warmtebron voor huizen en andere gebouwen. Noord-Holland is een relatief kansrijk geothermiegebied.
Uit een interview in het Algemeen Dagblad van 2 december jl. blijkt dat drinkwaterbedrijven zich zorgen maken over de kwaliteit van het drinkwater als in de toekomst geothermie zou worden toegepast in drinkwaterwingebieden. Veiligheid van het drinkwater moet gegarandeerd kunnen worden en mag geen obstakel vormen voor de ontwikkeling en realisering van aardwarmteprojecten in Noord-Holland.
De provincie heeft een adviserende rol bij aanvragen van aardwarmteprojecten richting de minister van EZK. De provincie ondersteunt ook het onderzoek naar mogelijkheden van aardwarmte in de MRA. Verder biedt de provincie gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van aardwarmte. Tot slot is de provincie bevoegd gezag voor activiteiten binnen waterwingebieden en  grondwaterbeschermingsgebieden direct daar omheen.
In het Coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken is een actieve rol weggelegd voor de Geo-Alliantie. Deze is bedoeld om als provincie samen met de ontwikkelpartners de regie te nemen op de ontwikkeling van geothermie in Noord-Holland, van de exploratie van winningsgebieden tot aan het transport van warmte naar de eindgebruikers. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de opbrengsten van geothermie eerlijk verdeeld worden en de mogelijkheden maximaal benut.
In het Actieprogramma Klimaat van de provincie staat verder mbt geothermie onder meer: Door samenwerking met gemeenten en marktpartijen willen we afspraken maken over onder andere kennisdeling, omgang met de omgeving (denk aan bewoners en bedrijven). De Provincie speelt dus een belangrijke rol, zowel voor de geothermie als de veiligheid van het drinkwater.
PvdA NH vraagt GS vol in te zetten op geothermie en aan te geven hoe tegelijkertijd veilig drinkwater gegarandeerd wordt. De PvdA wil het College daarom het volgende vragen:
VRAGEN

 • Vraag 1: Zijn er bestaande of nieuwe (zoek)locaties in NH voor geothermie die gelegen zijn in of nabij
  drinkwaterwingebieden?
 • Vraag 2: Hoe kan de provincie, in samenwerking met de Geo-Alliantie, zorgen dat de veiligheid van het
  drinkwater gegarandeerd wordt?
 • Vraag 3: Worden de drinkwaterbedrijven door de provincie (en haar projectleider Versnelling Aardwarmte
  in de MRA) en de Geo-Alliantie actief betrokken bij de aardwarmteprojecten in de provincie?
 • Vraag 4: Heeft GS duidelijke uitgangspunten geformuleerd voor de advisering bij aanvragen van
  warmteprojecten (in de diverse fasen)?
 • Vraag 5: Heeft GS duidelijke uitgangspunten geformuleerd, samen met de Geo-Alliantie, die zij hanteert ten aanzien van de ontwikkeling, stimulering van geothermie en eerlijke verdeling van de opbrengsten
  van geothermie?
 • Vraag 6: Zo nee, hoe ziet GS de rol van de Geo-Alliantie en de rol van de provincie in deze Alliantie?