GemeenteBelangen: ‘Dorpshuis Abbekerk – afspraak = afspraak’

ABBEKERK – Het zal een verhitte begrotingsraad gaan worden begin november nu duidelijk gaat worden dat veel partijen in de gemeenteraad van Medemblik de extreme bezuinigingen van het college niet gaan slikken en met moties en amendementen gaan komen.. Zo ook GemeenteBelangen die met meerdere amendementen gaat komen waaronder 1 die het college oproept zich aan de gemaakte afspraken te houden wat de vernieuwbouw van het dorpshuis in Abbekerk betreft.

Maar GemeenteBelangen komt ook met amendementen over het stoppen van subsidies aan de sport- en cultuursector, het behouden van topsport binnen de gemeente Medemblik, en om de rekening niet alleen bij de bewoners neer te leggen.

Hier onder kunt u alle amendementen lezen.


Concept-Amendement 1: Abbekerk = Afspraak = Afspraak

Constaterende dat:

 • in de begroting 2022 en verder, de vernieuwbouw van het dorpshuis in Abbekerk geschrapt is
 • Het dorpshuis in het algemeen dringend groot onderhoud nodig heeft
 • Het dorpshuis op dit moment verre van duurzaam is en zeer hoge stookkosten heeft (€ 2.400 per maand).
 • Café Het Nieuwe Bonte paard gesloopt gaat worden voor woningbouw en de uitbaters plaats gaan nemen in het vernieuwde Dorpshuis.

Overwegende dat:

 • De raad in de afgelopen zeven jaar besluiten heeft genomen over het dorpshuis Abbekerk, tot uiteindelijk vernieuwbouw op 90%.
 • Deze besluiten op basis van financiële gronden werden genomen, zo ook voor de huidige begroting 2022
 • Naar onze mening er dekking kan zijn, vanuit de septembercirculaire (naar het voorbeeld van de gemeente Hoorn). De komende vier jaar zijn dit de volgende bedragen: (2022: € 1.629.976, 2023: € 537.826, 2024: € 711.290 en 2025: € 2.432.634.
 • Er geen indexatie (0%) van de OZB is opgenomen in de begroting vanaf 2023. 1% verhoging van de OZB levert ongeveer € 100.000 structureel per jaar op.
 • Voor de vernieuwbouw in de begroting extra moet worden opgenomen voor 2024 (€ 106.500) en 2025 (€ 105.500)
 • Er zo spoedig mogelijk gestart moet worden met de afrondende onderzoeken, waarna er een aanbesteding uitgeschreven moet worden.

Besluit de begroting als volgt te amenderen:

 • Onder 4.5 Dekkingsplan het volgende te verwijderen;

Investeringsstop projecten 

We stellen de investeringen in de volgende projecten uit tot er weer dekking is in de begroting:

 1. Vernieuwbouw dorpshuis Abbekerk

Dekking

Deze kostenverhogende maatregel te dekken uit de september circulaire en indexering OZB

Spreekt voorts uit:

Dat de laatste onderzoeken gelijktijdig worden uitgevoerd met de architect keuze. Tevens zal direct hierna met het aanbestedingstraject gestart moeten worden.


Concept-Amendement 2: Laat sport en cultuur niet in de steek

Constaterende dat

 • In de begroting vanaf 2023 een afbouw is opgenomen voor de sportverenigingen, cultuur en Sportservice Noord Holland
 • Veel insprekers ons ook hebben gewezen op de consequenties      De raad bewust heeft gekozen voor onder andere muziek in de klas.

Overwegende dat:

 • We de sport en cultuur bovenal financieel toegankelijk willen houden voor onze jeugd
 • Dat sport en cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen in veel opzichten
 • Naar onze mening er wel dekking kan zijn, vanuit de september circulaire (naar het voorbeeld van de gemeente Hoorn). De komende vier jaar zijn dit de volgende bedragen: (2022: € 1.629.976, 2023: € 537.826, 2024: € 711.290 en 2025: € 2.432.634).
 • Er geen indexatie (0%) van de OZB is opgenomen in de begroting vanaf 2023. 1% verhoging van de OZB levert ongeveer € 100.000 structureel per jaar op.
 • Voor Cultuur in de begroting extra moet worden opgenomen voor 2023 (€ 40.000), 2024 (€ 79.000) en 2025 (€ 120.000).
 • Voor Breedtesport in de begroting extra moet worden opgenomen voor 2023 (€ 26.333), 2024 (€ 52.667) en 2025 (€ 79.000).
 • Voor Sport in de begroting extra moet worden opgenomen voor 2023 (€ 30.333), 2024 (€ 60.667) en 2025 (€ 91.000).

Besluit de begroting als volgt te amenderen:

Onder 4.5 Dekkingsplan de volgende punten te verwijderen;

 • Punt 15 ➔ Cultuur
 • Punt 25 ➔ Algemene sportactiviteiten
 • Onder 4.5 Dekkingsplan de volgende punten te wijzigen
 • Punt 25 ➔ De tekst bij breedtesport te vervangen voor; We bezuinigen op de breedtesport en bouwen dit af tot een bedrag van € 20.000. We bezuinigen niet op het aangepast sporten.

Dekking

Deze kostenverhogende maatregelen te dekken uit de septembercirculaire en indexering OZB


Concept-Amendement 3: Behoud topsport in de gemeente Medemblik

Constaterende dat:

 • In de begroting vanaf 2023 een afbouw is opgenomen voor Team Medemblik
 • Dat de regatta de komende jaren niet meer in Medemblik zal plaatsvinden
 • We in 2021 bewust hebben gekozen om Team Medemblik eenmalig te korten in het belang van de cultuur

Overwegende dat:

 • We een gemeente willen zijn, waar we ook een topsportklimaat willen behouden
 • Naar onze mening Team Medemblik een belangrijke schakel hiervoor is
 • We niet het volledige bedrag in stand hoeven te houden, mede door het wegvallen van de Regatta.
 • Naar onze mening er wel dekking kan zijn, vanuit de september circulaire (naar het voorbeeld van de gemeente Hoorn). De komende vier jaar zijn dit de volgende bedragen: (2022: € 1.629.976, 2023: € 537.826, 2024: € 711.290 en 2025: € 2.432.634)
 • Er geen indexatie (0%) van de OZB is opgenomen in de begroting vanaf 2023. 1% verhoging van de OZB levert ongeveer € 100.000 structureel per jaar op.
 • Voor Team Medemblik in de begroting extra moet worden opgenomen voor 2023 (€ 16.667), 2024 (€ 33.333) en 2025 (€ 50.000).

Besluit de begroting als volgt te amenderen;

Onder 4.5 Dekkingsplan het volgende punt te wijzigen

 • Punt 25 ➔ De tekst bij Topsport te wijzigen in; We verminderen de subsidiëring aan Team Medemblik. Deze subsidie bouwen we af naar € 50.000

Dekking

Deze kostenverhogende maatregel te dekken uit de septembercirculaire en indexering OZB


Concept-Amendement 4: Leg de rekening niet alleen bij de inwoners

Constaterende dat:

 • In de begroting vanaf 2022 de gemeentelijke belastingen met 14% verhoogd zijn
 • Volgens het college deze verhoging noodzakelijk is om dekking te creëren voor de ontstane tekorten Overwegende dat:
 • De inwoners nu de rekening gepresenteerd krijgen voor de tekorten ontstaan door beslissing van de landelijke overheid
 • Wij, bij dringende voorkeur, de verhoging helemaal teruggedraaid zien worden
 • Echter we ook ruimte moeten houden voor eventueel nieuw beleid Besluit de begroting als volgt te amenderen

Onder 4.5. Dekkingsplan het volgende punt te wijzigen

Punt 27 ➔ Het percentage 14% te wijzigen in 7%

Dekking

Deze inkomsten verlagende maatregel te dekken uit de septembercirculaire