Gedeputeerde Staten zijn voornemens om in te grijpen bij de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Dat staat in een vertrouwelijk verslag van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Zaal heeft afgelopen 7 juni een gesprek gehad met de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad van Medemblik en de gemeentesecretaris en de afdelingshoofd financiën van de gemeente Medemblik bij aanwezig waren. Het gesprek ging vooral over de slechte financiële positie van de gemeente Medemblik en de constatering dat deze het vertrouwen van de provincie aanmerkelijk heeft geschaad en heeft geleid tot spijt bij de gedeputeerde van het afzien van het instellen van preventieve financieel toezicht door de provincie Noord-Holland. De provincie zal dan ‘in de plaats gaan treden’

Tijdens de bijeenkomst heeft de gedeputeerde aangegeven dat zij voor de (meerjaren)begroting 2023 een realistische en evenwichtige begroting verwacht waarbij de prioriteit ligt op het invullen van de wettelijke taken van de gemeente Medemblik. Het dient daarbij volgens de provincie, om concrete maatregelen, waarbij het gebruik van taakstellende posten achterwege dient te blijven.

Het college had, om de organisatie binnen de gemeente Medemblik weer op orde te krijgen aan de gemeenteraad een bedrag van € 2.500.000,- gevraagd om te investeren in de eigen organisatie, dit bedrag is later aangepast naar € 2.100.000,- maar de gemeenteraad besloot in april 2021 om maar € 800.000 ,- toe te kennen om te investeren in het ambtelijke organisatie. Uiteindelijk is de investering op 0 uitgekomen al is in de begroting van 2022 wel éénmalig 50.000 euro opgenomen voor ruimtelijke ordening.

Dit alles bij elkaar heeft niet bijgedragen in het vertrouwen dat de provincie heeft in het gemeentebestuur van de gemeente Medemblik. Gedeputeerde Staten zijn dan ook voornemens om op het gebied van omgevingsrecht de interventieladder bij taakverwaarlozing versneld te doorlopen en zo nodig dit jaar al in de plaats te treden. In de plaats treden wil zeggen, dat de provincie de taken voor de gemeente gaat uitvoeren op kosten van de gemeente net zolang totdat de taakverwaarlozing is opgeheven.

Luiten Plekker (GemeenteBelangen) wilde van de gedeputeerde weten waarom het omgevingsrecht onderdeel was van de bijeenkomst. De provincie komt dit omdat de duidelijke koppeling met de financiële prioriteiten die de gemeenteraad stelt waar. Als gevolg van de slechte financiële positie en de gekozen prioriteiten worden medebewindstaken in het omgevingsrecht thans niet adequaat uitgevoerd. De raad is primair uitgenodigd vanuit het financieel toezicht, maar het leek ook goed om de raad te wijzen op zijn verantwoordelijkheid op het vlak van het omgevingsrecht.

Luiten Plekker, die ook namens de overige partijen spreekt, geeft aan dat de zaken door de gemeenteraad herkend en erkent wordt waarbij Luiten Plekker ook een paar voorbeelden geeft, zoals de renovatie en geen nieuwbouw van het zwembad in Wervershoof.

Tijdens de bijeenkomst is het wel duidelijk geworden dat de gemeenteraad van voornemens is om bij de Kadernota maatregelen aan te geven die uiteindelijk moeten leiden tot weer een financieel gezonde gemeente Medemblik, voor de aankomende begroting is daar € 5.700.000,-  voor nodig. Luiten Plekker geeft aan dat de gemeenteraad zich ervan bewust is dat de medebewindstaken op orde moeten komen. Er moet een plan gemaakt worden om inzicht te bieden hoeveel capaciteit daarvoor werkelijk nodig is.

Els van den Bosch (CDA) vult aan dat BDO een rapport heeft opgesteld dat hieraan ook refereert. Luiten Plekker geeft verder nog aan dat in komende en de vorige lentenota al meer geld beschikbaar is gesteld voor het omgevingsrecht.

Voor Jack Stam (VVD) is vooral de beperkingen op het gebied van woningbouw die de gemeente Medemblik ervaart een punt van aandacht voor de provincie. Jack Stam pleit dan ook voor provinciale medewerking voor meer mogelijkheden omdat dit inkomsten genereert voor de gemeente Medemblik.

Tom Beuker sluit zich aan bij de vorige sprekers en geeft aan dat de raad al impopulaire maatregelen heeft genomen, zoals tot twee keer toe een grote OZB verhoging. Desalniettemin staat de raad – indien nodig – niet onwelwillend tegen een eventuele verdere verhoging van de OZB.. Er liggen plannen op tafel om de OZB met 30% te gaan verhogen om zo de gaten in de begroting grotendeels te dichten.

Volgens Bart Huisman (GroenLinks) lukt het de gemeente slecht of zelfs niet om geschikte ambtenaren aan te trekken en wil van de gedeputeerde dan ook weten wat de provincie hierin kan betekenen, daarbij wijst Huisman ook op de uitkering uit het gemeentefonds dat onvoldoende is om medebewindstaken goed uit te voeren.

Mocht de provincie besluiten om ‘in de plaats’ te gaan treden dan zal de provincie de medebewindstaken op kosten van de gemeente Medemblik gaan uitvoeren tot dat de taak verwaarlozing is opgeheven. Hierbij moet de gemeenteraad dan rekening gaan houden dat de taken volgens de maatstaven van de provincie zullen gaan worden uitgevoerd en dat deze hoger zijn dan de minimale normen.  De gedeputeerde wijst de gemeenteraad nogmaals dat de bestuurskracht van de gemeente Medemblik onder druk staat en raadt de gemeenteraad dan ook aan om na te denken en te spreken over de toekomst van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Medemblik.