Column Tom Beerepoot(VVD): ‘Woningbouw; liever vandaag dan morgen!’

Tijdens de laatste raadsvergadering in de gemeente Medemblik van 25 november j.l. is de woningbouw en dan met name die in de kern Wognum uitgebreid ter sprake gekomen. Het is duidelijk dat de woningnood in alle kernen groot is en dat er met spoed nieuwe woningen gebouwd moeten worden.
Tijdens een eerdere raadsvergadering heeft de raad bepaald  dat 70% van de nieuwbouw in de 4 hoofdkernen (Medemblik, Andijk, Wervershoof en Wognum) zou moeten plaatsvinden. In Medemblik (bouwplannen DEK en Molenblik), Andijk (Asonia terrein) en Wervershoof (de Kaag, de Zeehoek en de Tegel) wordt hier al hard aan gewerkt maar in Wognum is er al jaren niet meer gebouwd en blijft de bouw van nieuwe woningen dus ver achter en bestaat er dus dringend behoefte aan “grootschalige” woningbouw.

Tom Beerepoot (VVD)

Het achterblijven van de woningbouw in de kern Wognum is de VVD een doorn in het oog en als gevolg hiervan hebben wij tijdens de laatste raadsvergadering een motie ingediend waarbij het college verzocht/opdracht gegeven werd om, samen met de ontwikkelaars van “Plan de Commandeur” ,dit plan versneld te ontwikkelen.
Deze motie werd gesteund door de BAMM, CU, D’66 en HvM maar helaas bleken het CDA, Gemeentebelangen en Morgen! niet bereid om ditzelfde te doen. Hiervoor werden de volgende argumenten gebruikt: “de VVD zou zich niet aan de bestaande procedures houden, zou “vriendjespolitiek” bedrijven en zou het stedenbouwkundige rapport niet willen afwachten.
Wat de VVD betreft mag je, om resultaat te kunnen boeken, zo nodig best van gebaande paden afwijken, is “vriendjespolitiek” (met wie zouden wij dan “vriendjes” moeten zijn) niet aan de orde en hebben wij alle vertrouwen in het resultaat van het stedenbouwkundige onderzoek.
Wij hebben de motie echter uitsluitend ingediend omdat de ontwikkelaars het plan al diverse keren, zonder resultaat, op de agenda hebben proberen te zetten. In maart 2021 werd hierover nog een amendement door de BAMM ingediend maar ook toen kon deze niet op steun van het CDA, Gemeentebelangen en toen nog de PvdA rekenen. Op 25 augustus j.l. werd er door de dorpsraad Wognum een druk bezochte informatieavond georganiseerd waarbij bleek dat de bezoekers zeer enthousiast over “Plan de Commandeur” waren. Ook dit leidde er echter niet toe dat dit plan op de politieke agenda kwam te staan. Om dit plan dan toch te versnellen heeft de VVD uiteindelijk besloten om hierover een motie in te dienen
Tenslotte wil ik nog eens nadrukkelijk aangeven waarom wij juist voor “Plan de Commandeur” gekozen hebben.
  • De woningnood is dermate groot dat er behoefte aan een grootschalige oplossing bestaat.
  • De verkeersafwikkeling kan via de AC de Graafweg e/o de Nieuweweg waardoor de bestaande straten in het centrum ontzien worden.
  • Tijdens de dorpsraadvergadering van 25 augustus waren de bezoekers en was de dorpsraad enthousiast over dit plan.
  • Doordat het een grootschalig plan betreft kunnen de kosten en daarmede de koopprijzen van de woningen gedrukt worden.
  • De ontwikkelaars zijn bereid om de inwoners van Wognum/Medemblik voorrang te verlenen bij de toewijzing van de woningen.
  • Inmiddels hebben zich meer dan 600 geïnteresseerden (waarvan ruim 2/3 uit Wognum/Medemblik) voor dit plan gemeld.

Door het ontbreken van steun door het CDA, Gemeentebelangen en Morgen! kon de motie niet op een meerderheid rekenen en moest deze noodgedwongen worden ingetrokken. De verantwoordelijk wethouder zegde echter toe om dit plan in het stedenbouwkundig onderzoek mee te nemen, voor de eerstvolgende overlegtafel (21 december a.s.) op de agenda te zetten en om hierover met de ontwikkelaars in gesprek te gaan.
Zoals al eerder aangegeven heeft de VVD alle vertrouwen in dit prachtige plan en zullen wij er alles aan doen om dit z.s.m. over de streep te trekken.
Tom Beerepoot (VVD Medemblik)