College Medemblik positief over aanvraag sloop stolpboerderij Midwoud, komen 2 aparte woningen voor terug

MIDWOUD – De stolpboerderij aan de Midwouder Dorpstraat 25 mag als het aan het College ligt plaats gaan maken voor 2 nieuwe woningen. Al op 12 januari 2018 werd door de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend voor de sloopt van de stolpboerderij en voor het realiseren van twee woonkavels voor de bouw van twee woningen. De Wabo klankgroep heeft op verzoek van het college naar de plannen gekeken en op 19 september 2019 een positief standpunt afgeven aan het college.

Hierop heeft het College aangegeven bereid te zijn om medewerking te verlenen aan dit principeverzoek waarop de initiatiefnemer op uitnodiging van het College van Medemblik een verzoek heeft ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Dit heeft de initiatiefnemer nu gedaan door een voorontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Lees verder onder de afbeelding

Dit plan is door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) bekeken en met de adviezen die hieruit voort kwamen is er een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 10 februari voor een periode van zes weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze tegen het ontwerp indienen. De bekendmaking van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Medemblikker Courant en op de gemeentelijke website. De omwonenden krijgen een brief van de gemeente Medemblik met daarin verdere uitleg over de plannen.

De eigenaren van het perceel Midwouder Dorpsstraat 25 in Midwoud en initiatiefnemers willen het perceel opsplitsen in twee gelijke delen en de bestaande bebouwing verwijderen. De bestaande bebouwing bestaat uit een relatief zeer klein aantal m2 aan een woning en opstallen. Vervolgens willen zij op beiden percelen één nieuwe woning realiseren met eigen opgang vanaf de Midwouder Dorpsstraat. Als voorwaarde voor deze ontwikkeling moet het boothuis aan de Tripkouw 17 in Midwoud verwijderd worden uit het lint.

Het plan voldoet aan de beleidsregel “Woningen tussendoor”. Hierbij dienen nieuwe ontwikkelingen getoetst te worden aan zeven criteria. De ontwikkeling aan de Midwouder Dorpsstraat 25 voldoet aan vier van deze zeven punten. Dat is voldoende voor de gemeente om medewerking te verlenen. Eén criterium van “Woningen tussendoor” waar aan wordt voldaan stelt dat de huidige woning aan de Midwouder Dorpsstraat 25 vervangen mag worden door een woning en op het perceel een 2e woning mag worden toegevoegd. Hiervoor geldt de strikte voorwaarde dat elders aan het lint een gebouw wordt onttrokken aan de bebouwing aan het lint. In samenspraak met de initiatiefnemers is besloten dat het boothuis aan de Tripkouw 17 in Midwoud verwijderd zal worden uit het lint.