Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van twee essen langs de Bolzijl nabij Brakeweg 71 in Medemblik (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 29 februari 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2024-00000274 voor een omgevingsvergunning voor het kappen van twee essen langs de Bolzijl nabij Brakeweg 71 in Medemblik. De vergunning is verleend. Er geldt een herplantplicht. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • vellen van houtopstand

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden (verzenddatum: 29-02-2024).

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.