Beleidsregels leefgeld Oekraïense ontheemden gemeente Medemblik 2023

gemeentehuis

De burgemeester van de gemeente Medemblik gelet op: Artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, hierna te noemen RooO. overwegende dat het gewenst is binnen het kader van de wet en in de toelichting beschreven kaders regels op te stellen met betrekking tot nadere invulling van de in artikel 7 tweede lid en artikel 13 tweede lid RooO gegeven bevoegdheid.

B E S L U I T:

vast te stellen de Beleidsregels Leefgeld Oekraïense ontheemden gemeente Medemblik 2023

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de RooO, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • Inkomen: onder inkomen verstaan wij het gezamenlijk gezinsinkomen uit arbeid inclusief bonussen en dertiende maand, loondervingsuitkering en toeslagen op grond van de toeslagenwet. Vakantietoeslag en reiskostenvergoeding danwel andere onkostenvergoedingen worden niet aangemerkt als inkomen.
 • Inkomstenverklaring: is de verklaring die iedere maand door de ontheemde dient te worden ingevuld op het online formulier van WerkSaam.
 • Leefgeld: de verstrekking als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b RooO.
 • Leefgeldnorm: de norm zoals beschreven in artikel 10 en artikel 12 van de RooO.

Artikel 2 Voorwaarden leefgeld

 • 1.De ontheemde verblijft binnen de gemeentegrens en is ingeschreven in de basisregistratie personen.
 • 2.Om in aanmerking te kunnen komen voor leefgeld moet de ontheemde voldoen aan de gestelde voorwaarden zoals omschreven in de RooO.
 • 3.De ontheemde verstrekt op verzoek of zo spoedig mogelijk uit eigen beweging de informatie over de feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij van invloed kunnen zijn op het leefgeld.

Artikel 3 Toekenning en hoogte leefgeld

 • 1.Het recht op leefgeld voor (het gezin van) de ontheemde wordt per beschikking vastgesteld.
 • 2.De hoogte van het leefgeld is het verschil tussen het inkomen en de toepasselijke leefgeldnorm.
 • 3.Het inkomen wordt in de eerste maand waarin het is verkregen niet in aanmerking genomen. Het inkomen wordt pas vanaf de eerste dag van de daarop volgende maand in aanmerking genomen.
 • 4.Indien blijkt dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag leefgeld is verstrekt kan dit worden teruggevorderd.

Artikel 4 Indienen verzoek uitbetaling leefgeld

 • 1.Bij ontvangst van inkomsten dient de ontheemde dit op de maandelijkse inkomstenverklaring door te geven.
 • 2.Ook wanneer er geen sprake is van inkomen dient de ontheemde dit maandelijks op de inkomstenverklaring te vermelden.
 • 3.Indien er geen inkomstenverklaring wordt ingediend, wordt er geen leefgeld uitbetaald.
 • 4.Een inkomstenverklaring dient uiterlijk voor het einde van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarop het betrekking heeft, te zijn ingediend. Indien dit later gebeurt, wordt er geen leefgeld uitbetaald met terugwerkende kracht.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 april 2023.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels leefgeld Oekraïense ontheemden gemeente Medemblik 2023

Aldus vastgesteld door.

burgemeester van de gemeente Medemblik,

Loading