Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik gelet op: titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 35 van de Participatiewet; overwegende dat: het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een Eenmalige energietoeslag 2022; het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Medemblik 2019. besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Medemblik .

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • wet: Participatiewet;
 • college: college van burgemeester en wethouders van Medemblik;
 • inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 3 van de Beleidsregels bijzondere bijstand Medemblik 2019; in afwijking van artikel 3 worden heffingskortingen1 niet meegerekend bij het inkomen; voor de berekening van de vakantietoeslag wordt een standaardpercentage van 5% gehanteerd;
 • peildatum: 28 april 2022 of aanvraagdatum;
 • referteperiode: een periode van drie maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum;
 • huishouden: het totaal van personen, bedoeld in artikel 3, 4 en 19a van de Participatiewet, die op eenzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 1. De Eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.
 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.
 3. Een huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.
 4. Per huishouden wordt er éénmalig een energietoeslag toegekend.
 5. De kostendelersnorm, zoals bedoeld in artikel 22a van de Participatiewet, wordt niet toegepast in deze beleidsregel.
 6. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:
 7. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet; of
  b. jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of
  c. is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 1. De energietoeslag wordt ambtshalve toegekend aan huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op 28 april 2022:
  a. algemene bijstand ontvangen; of
  b. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of BBZ 2004; of
  c. een uitkering ontvangen op grond van artikel 47a van de wet; of
  d. vanaf 1 mei 2021 t/m de 28 april 2022 een Individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen en/of gebruik hebben gemaakt van de Participatieregeling 18+.

Artikel 4: Aanvraag

 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de Eenmalige energietoeslag 2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.
 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de gemeentelijke website. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.
 3. Bij de aanvraag worden in ieder geval een kopie ID bewijs, bewijsstukken van het inkomen en het bankrekeningnummer overlegd.
 4. Een aanvraag voor de Eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een Eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een Eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na publicatie.
 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Medemblik 2022 . Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik,