1730 huurders De Woonschakel kregen in 2023 huurverlaging, ruim 1 miljoen euro minder inkomsten

MEDEMBLIK – In 2023 hebben 1730 huurders van De Woonschakel huurverlaging gekregen waardoor De Woonschakel 1.1 miljoen euro aan inkomsten misliep. Bestaanszekerheid en het verminderen van armoede staan hoog op de politieke agenda. De rijksoverheid heeft hier de afgelopen jaren al op ingezet door huurbevriezing en huurverlaging in te voeren. Corporaties dragen o.a. aan het rijksbeleid bij door betaalbare woningen aan te bieden aan mensen met een lager inkomen zodat de woonlasten worden beperkt.

Albert Gieling, directeur van De Woonschakel: “Corporaties staan tegelijkertijd ook voor een steeds groter wordende uitdaging: de komende jaren moet er fors verliesgevend geïnvesteerd worden in nieuwbouw, verdere verduurzaming van het bestaande woningbezit en leefbaarheid. Dat brengt stijgende uitgaven met zich mee, terwijl de kosten van lonen, materialen en rente al flink gestegen zijn. Wij zijn er trots op dat tot op heden duurzaamheidsinvesteringen in het woningbezit zonder directe huurverhoging voor huurders is uitgevoerd. Dit vertaalt zich veelal direct in lagere energielasten voor onze huurders. Dat vergt echter wel een flinke financiële inspanning van onze corporatie. Inzet is om dit beleid te continueren in de totale duurzaamheidsaanpak van het woningbezit. Echter 100% zekerheid over de haalbaarheid hiervan valt op dit moment niet volledig te geven.”

5% huurverhoging

Gezien de forse huurverlaging van vorig jaar en de uitgaven waar De Woonschakel voor staat, is de keuze gemaakt om dit jaar de huren te verhogen met gemiddeld 5%. “Dit percentage ligt iets onder het toegestane maximum van 5,3% (= gemiddelde stijging lonen min 0,5%) zoals vastgesteld door de rijksoverheid. Per saldo ligt het gemiddelde percentage echter hoger dan in de afgelopen tien jaar het geval was. Dit is indirect het gevolg van de opgelopen inflatie en hogere lonen in het afgelopen jaar,” gaat Albert Gieling verder.

Bij de bespreking van het huurbeleid per 1 juli a.s. heeft de Huurdersraad aangegeven zich zorgen te maken over de gevolgen van de forse stijging voor huishoudens die net boven het minimumniveau zitten en geen huurtoeslag ontvangen. Ook is stilgestaan bij de huuraanpassing voor woningen met een minder goed energielabel. Gezamenlijk is daarbij wel geconstateerd dat de verschillen in energie labels steeds meer wegvallen. De mogelijkheid tot verschillen bij de huuraanpassing is beperkt dit jaar. Gekeken wordt nog of een plafond haalbaar en wenselijk is, bijvoorbeeld in de vorm van een maximum huuraanpassing in euro’s voor een individuele woning.

Verschillende invalshoeken

Bij de uitvoering van het huurbeleid wordt geen rekening gehouden met de inkomenssituatie van een huishouden. Gieling: “Deze gegevens zijn bij ons niet bekend. In de notitie huurbeleid 1 juli 2024 is wel opgenomen om in breder verband de mogelijke wenselijkheid hiervan te bespreken (inkomensafhankelijke huuraanpassing, vermogenstoets bij verkrijgen sociale huurwoning etc.). Het huidige beleid van De Woonschakel is echter dat inkomenspolitiek is voorbehouden aan de rijksoverheid en geen actieve taak voor onze corporatie is. Juist omdat er veel verschillende invalshoeken zijn met betrekking tot dit onderwerp, is het goed om hierover weer eens met elkaar in gesprek te gaan.”

De Huurdersraad kan zich wel vinden in de voorgenomen uitvoering van het huurbeleid. Over de uiteindelijke uitvoering van de huuraanpassing legt De Woonschakel jaarlijks achteraf verantwoording af aan de Huurdersraad.