120.000 woningzoekenden in West-Friesland, 23.000 zoeken een sociale huurwoning

WEST-FRIESLAND – Het aanbod van de 22.000 sociale huurwoningen in West-Friesland is verdeeld over 5 corporaties en 2 woningbedrijven. In Medemblik zijn 3 corporaties actief. Dit beslaat 25% van het aantal woning in West-Friesland. Via woonmatch West-Friesland staan 120.000 mensen ingeschreven waar van 23.500 actief woningzoekenden. 70% van de verhuringen gaat via woonmatch. Welke zijn ondergebracht in de volgende doelgroep labels: jongerenwoningen t/m 29 jaar, seniorenwoningen vanaf 55 jaar en ouder, en standaard. De overige 30% gaat via directe bemiddeling en bestaat uit bijzondere doelgroepen zoals; urgenten via de Regionale Urgentie Commissie (RUC), maatschappelijke uitstroom, statushouders, spoedzoekers en overige bijzondere toewijzingen van de corporaties (deze groep groeit).

Sinds 2021 heeft een doorstromer voorrang. Het effect is dat 17% huurwoningen van doorstromers extra zijn vrijgekomen. Daardoor is het aanbod sociale huurwoningen niet gedaald ten opzichte van 2020, is het aanbod jongerenwoningen toegenomen en stromen meer senioren door uit eengezinswoningen naar seniorenwoningen. De mutatiegraad is momenteel laag. Oorzaken hiervan zijn onder andere dat er is bijna geen nieuwbouw is maar de taakstelling gaat omhoog (er zijn meer woningen nodig voor statushouders en urgenten). De totale sociale woningvoorraad in de gemeente Medemblik bedraagt 19.211 woningen. Het aandeel sociale huurwoningen in de gemeente Medemblik bedraagt circa 24%.

Sinds de nieuwe samenstelling van het kabinet is er weer een minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Zijn doel is 30% sociale huurwoningvoorraad in elke gemeente. Het belang van nieuwbouwproductie binnen de gemeente Medemblik is groot. Voor een toekomstbestendige woningvoorraad zien de corporaties graag dat er actief gestuurd wordt vanuit de gemeente. Ook worden zij graag tijdig betrokken bij woningbouwinitiatieven.

De leefbaarheid in de wijken is onder de laatste jaren meer onder druk komen te staan. De oorzaak komt mede doordat de volkshuisvesting de laatste jaren meer gericht is geweest op het huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Door middel van wijkgerichte aanpakken, het samenwerken op leefbaarheidsvraagstukken. Wordt hier aandacht aangegeven.

Een sociale huurwoning is een volwaardige woning in de markt, dat moeten we terug zien in de wijken.