Vaste woonplek voor jongeren met complexe problematiek

MEDEMBLIK – De regio Noord-Holland in 2023 gestart met ‘Een Thuis voor Noordje’. Een Thuis voor Noordje heeft als doel om alle jongeren in Noord-Holland een kans te geven zoveel mogelijk thuis op te groeien. De Westfriese gemeenten hebben daaruit in 2023 het regionale uitvoeringsplan ‘De Houtskoolschets West-Friesland’ opgestart. Het plan bestaat voor nu uit 5 pilots, verklarende analyse, Kleinschalige woonvoorzieningen, Regionaal integraal gezinsteam, Verstevigen kwaliteit pleegzorg en gezinshuizen en ondersteuning van het onderwijs bij jongeren met externaliserend gedrag.

Om de Houtskoolschets te doen laten werken moeten de gedragswetenschappers goed getraind zijn, hiervan zijn in West-Friesland nu nog te weinig en daarom zullen in het najaar van 2024 de nog niet getrainde gedragswetenschappers uit het Regionaal Expertteam Westfriesland, de lokale teams en de gecertificeerde instellingen een opleiding aangeboden krijgen. Hierdoor zal er een poule ontstaan met getrainde experts die een verklarende analyse kunnen maken.

Kleinschalige woonvoorzieningen

In West-Friesland wonen ongeveer 270 gezinnen met een meervoudige en complexe hulpvraag. Het doel van de pilot die gaat worden opgestart is om uithuisplaatsing van kinderen uit deze gezinnen te voorkomen door preventief een integraal gezinsteam in te zetten waarin het hele gezin centraal staat. In een gezinsteam zitten o.a. experts met kennis op het gebied van jeugd en opvoedondersteuning, licht verstandelijke beperkingen, jeugdbescherming, jeugdreclassering, onderwijs en het GGZ. Het team kan ook altijd hulp inroepen van andere experts zoals forensische kennis, verslavingszorg, schuldhulpverlening of van maatschappelijk werk.

Het team start naar verwachting in september en loopt twee jaar. Er worden 25 gezinnen per jaar geholpen. Dit betekent dat niet alle gezinnen ondersteund kunnen worden binnen de pilot. Uitgangspunt is om op basis van het percentage gezinnen met een complexe ondersteuningsvraag per gemeente een selectie te maken.

Uithuisplaatsing kind(eren)

Ook is het de bedoeling van de houtskoolschets om te proberen een kind of kinderen zolang mogelijk bij de ouders te laten blijven wonen, maar mocht dit toch niet mogelijk te zijn en uithuisplaatsing noodzakelijk is dan dient een uithuisplaatsing zorgvuldig en intensief begeleid te worden. Hiervoor bestaat de pilot uit 2 deelprojecten.

In het eerste deelproject ‘terug naar huis onderzoek’ wordt onderzocht hoe dit onderzoek het beste kan worden uitgevoerd. Het is van belang dat samen met het gezin een plan gemaakt wordt om toe te werken naar terugplaatsing. Het tweede deelproject ‘’stevige start’ betreft de ontwikkeling van een interventie die vanaf de start van de uithuisplaatsing ingezet wordt. De interventie is gericht op het optimaal ontwikkelen van de jeugdige in het pleeggezin. De pilot wordt uitgevoerd door Parlan en wordt bekostigd door het Bovenregionaal Expertise Netwerk Noord-Holland.