Transformatie van winkels naar woningen in de Bagijnhof Medemblik wordt toegestaan

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik heeft haar plannen voor het aanpassen van de Bagijnhof van winkelstraat naar woonstraat definitief gemaakt. Omdat meer en meer verzoeken bij de gemeente binnenkomen om van winkelpanden woningen te maken heeft het college besloten om de Bagijnhof in Medemblik niet langer tot het winkelgebied te laten horen

Volgens het college is het centrum van de stad Medemblik de belangrijkste winkelconcentratie in de gemeente Medemblik en heeft het als enige centrumgebied in de gemeente Medemblik een toeristische-recreatieve functie en huisvesting naast dagelijkse aanbod ook een substantieel aanbod aan regulier niet dagelijks aanbod zoals mode & luxe en vrije tijd en Horeca. Het kerngebied betreft hoofdzakelijk de Nieuwstraat met daarnaast de Bagijnhof als tweede straat met winkelaanbod.

Medemblik Actueel sprak in juni met Suleyman Akbulut, eigenaar van Akbulut Sports in de Bagijnhof en deze reageerde opgetogen op het nieuws dat de gemeente de Bagijnhof van winkel naar wonen wil gaan transformeren. Akbulut zelf is bezig met verhuisplannen van zijn winkel naar een pand aan de Nieuwstraat in Medemblik.

Besluit definitief

Aanvulling detailhandelsvisie gemeente Medemblik 2018-2023

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 26 mei 2021; gelet op artikel 160 lid 1 a en b, van de Gemeentewet; artikel 2.1, lid 2, van de wet ruimtelijke ordening; overwegende dat de gemeenteraad op 1 november 2018 heeft ingestemd met de vernieuwde detailhandelsvisie gemeente Medemblik 2018-2023 en dat hierop aanvullend advies wordt gegeven in het rapport Advies Medemblik Bagijnhof transformatie winkelen-wonen;

b e s l u i t

De detailhandelsvisie aan te vullen met de mogelijkheid dat transformatie van winkels naar woningen in de Bagijnhof wordt toegestaan en daarmee de Bagijnhof geen onderdeel meer te laten zijn van het kernwinkelgebied.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 8 juli 2021.