Regels voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen gemeente Medemblik

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen op, over of aan de weg (Nadere regels voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen gemeente Medemblik 2023)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

overwegende dat, het in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gewenst is om nadere regels te stellen ten aanzien van tijdelijke reclame-uitingen op, over of aan de weg;

gelet op het gestelde in artikel 7.1 vierde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 2e tranche (verder Vfl), zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 23 februari 2023;

besluiten:

vast te stellen de navolgende nadere regels voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen op, over of aan de weg.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder een activiteit wordt in dit besluit verstaan:

 • 1.een niet–commerciële sociaal culturele, sportieve, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteit georganiseerd door sportverenigingen, dorps-, buurt- of gemeenschapshuizen, kerkelijke instellingen, zorg instellingen en dergelijke;
 • 2.de ondersteuning van publiekscampagnes van (semi) –overheden, bijvoorbeeld ter bevordering van gezond gedrag of (verkeers)veiligheid;
 • 3.een collecte door fondsenwervende instellingen;
 • 4.een evenement zoals omschreven in de definities evenement in artikel 2:4 van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2023 (verder Apv).

Artikel 2 Het plaatsen van een tijdelijke reclame-uiting zonder ontheffing

Het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen op, over of aan de weg als bedoeld in artikel 1 is zonder ontheffing toegestaan indien dit vooraf wordt gemeld:

 • 1.het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen is vooraf gemeld op een door de gemeente Medemblik vastgesteld aanvraagformulier;
 • 2.het formulier niet eerder dan 6 maanden en niet later dan 3 weken voorafgaand aan de plaatsing bij de gemeente Medemblik is ontvangen;
 • 3.de aanvrager binnen één week voor de gewenste plaatsing geen bericht van de gemeente Medemblik heeft ontvangen.

Artikel 3 Algemene voorwaarden voor plaatsing

 • 1.commerciële activiteiten komen niet in aanmerking voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen, met uitzondering van:
  • a.commerciële evenementen;
  • b.regionale of landelijke campagnes door belangenorganisaties;
 • 2.per activiteit wordt één melding gedaan: een combinatie van activiteiten is niet toegestaan;
 • 3.per periode wordt slechts voor drie activiteiten reclame gemaakt, ongeacht het aantal borden dat geplaatst wordt. De volgorde van ontvangst van de melding is bepalend;
 • 4.het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen is uitsluitend toegestaan voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Medemblik;
 • 5.politieke partijen zijn uitgesloten van het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen voor lokale-provinciale-, landelijke- of Europese verkiezingen;
 • 6.de reclame-uitingen worden uitsluitend binnen de bebouwde kommen van de gemeente Medemblik, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, geplaatst;
 • 7.de reclame-uitingen worden uitsluitend aan lichtmasten bevestigd. Het is niet toegestaan reclame-uitingen te plaatsen daar waar ze de verkeersveiligheid in gevaar brengen en/of het uitzicht van weggebruikers belemmeren;
 • 8.per lichtmast wordt slechts één reclame-uiting geplaatst;
 • 9.de reclame-uitingen worden met bind strips of ijzerdraad bevestigd;
 • 10.de reclame-uitingen (borden) moeten zodanig zijn bevestigd dat de onderkant op de grond rust;
 • 11.de reclame-uitingen worden met schroeven deugdelijk bevestigd aan de in artikel 6 lid 2 genoemde gemeentelijke reclameborden;
 • 12.de melder is verplicht de schade aan de gemeente Medemblik toegebracht door het plaatsen van de reclameborden te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden door het plaatsen van de reclame-uitingen;
 • 13.voor eventuele schade – in welke vorm dan ook – als gevolg van het plaatsen van de reclame-uitingen is de aanvrager aansprakelijk;
 • 14.eventueel door de politie en/of medewerkers van de gemeente of door de burgemeester aangewezen toezichthouders te geven aanwijzingen of bevelen worden onmiddellijk opgevolgd;
 • 15.bij het niet voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden verwijdert de gemeente Medemblik de reclame-uitingen op kosten van de melder;
 • 16.de reclame-uitingen worden maximaal twee weken voordat het evenement/activiteit plaatsvindt geplaatst en worden uiterlijk een dag na het evenement/activiteit verwijderd.

Artikel 4 Bijzondere voorwaarden over de verkeersveiligheid

 • 1.bij plaatsing van de reclame-uitingen op voetpaden moet aan één zijde van de reclame-uiting een minimale ruimte overblijven van 1 meter;
 • 2.het is niet toegestaan de borden te plaatsen binnen 50 meter van kruispunten van wegen of rotonden in de binnenstad van de kern Medemblik, aan de Hoogesteeg in Medemblik en aan de Dorpsstraat 170 in Twisk;
 • 3.de afstand tussen reclamebord en straathoek moet minimaal 50 meter bedragen.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden voor spandoeken

 • 1.een reclame-uiting in de vorm van een spandoek wordt boven de openbare weg op een minimale hoogte van 4,4 meter deugdelijk aangebracht;
 • 2.de spandoeken voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden voor het plaatsen van borden en de locaties

 • 1.er worden per periode van twee weken maximaal 58 borden geplaatst, te weten:
  • maximaal 8 borden in de kern Andijk;
  • maximaal 10 borden in de kern Medemblik;
  • maximaal 8 borden in de kern Wervershoof;
  • maximaal 6 borden in de kern Wognum;
  • maximaal 2 borden per kern in de kernen Abbekerk, Benningbroek, Hauwert, Lambertschaag, Nibbixwoud, Opperdoes, Midwoud, Onderdijk, Oostwoud, Sijbekarspel, Twisk, Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West;
 • 2.gebruik van de vier gemeentelijke reclameborden die nabij de Vlietstraat, nabij het “gat van de dijk”, nabij de ijsbaan en aan het begin van de Almereweg bij de kern Medemblik staan, is alleen toegestaan voor evenementen/activiteiten die in de kern Medemblik worden georganiseerd.

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden over de afmetingen van borden

De afmeting van de borden is maximaal 1,25 meter hoog en 0,80 meter breed.

Artikel 8 Te betalen vergoeding

Er wordt alleen bij de daadwerkelijke plaatsing een vergoeding betaald.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Aanvragen voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen die vóór de dag van inwerkingtreding van deze nadere regels zijn ingediend, maar na de inwerkingtreding nog niet door de gemeente zijn afgehandeld, worden behandeld overeenkomstig de voordien geldende nadere regels, indien dit voor de aanvrager gunstiger is.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan en onder intrekking van de op 09 maart 2021 vastgestelde Nadere regels voor het plaatsten van tijdelijke reclame-uitingen Medemblik 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Nadere regels voor het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen gemeente Medemblik 2023”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 juni 2023.

Loading