Onderdijk 115 Wervershoof

Publicatie aangaan Anterieure overeenkomst Onderdijk 115 Onderdijk

ONDERDIJK – Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er op 31 juli 2023 een anterieure overeenkomst is gesloten door de Gemeente Medemblik met de besloten vennootschap Smak Grooteman B.V. (hierna te noemen: “initiatiefnemer”).

De anterieure overeenkomst voor het in exploitatie brengen van gronden gelegen aan de Onderdijk 115 te Wervershoof kadastraal bekend als gemeente Wervershoof, sectie C: no. 3284 (geheel) en no. 3276 (geheel ) groot 175 m2.

Initiatiefnemers hebben de wens te komen tot een bouwplan waarbij er sprake is van de ontwikkeling van in het totaal 8 huurappartementen aan de Onderdijk 115. In het kort omvat de anterieure overeenkomst de voorwaarden waaronder de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de woningen en aan de wijziging van de bestemming. Naar aanleiding van deze overeenkomst wordt een aanvraag om een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan in behandeling genomen. Van het verlenen van de omgevingsvergunning zal apart publicatie worden gedaan.

Ter inzagelegging zakelijke omschrijving Anterieure overeenkomst Onderdijk 115 te Wervershoof

De gemeente heeft op 31 juli 2023 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gesloten voor de locatie Onderdijk 115 te Wervershoof.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de besloten vennootschap Smak Grooteman B.V. en heeft betrekking op de voorgenomen realisatie van 8 huurappartementen te Wervershoof. In de overeenkomst is onder andere het volgende afgesproken:

1. gemeente spant zich in om de realisatie van 8 appartementen op het perceel Onderdijk 115 te Wervershoof planologisch mogelijk te maken. Zij bevordert de procedurele afwikkeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan;

2. Initiatiefnemer is verplicht de te maken ambtelijke kosten voor de begeleiding van het bouwplan, kosten voor aanpassing van de openbare ruimte en bovenwijkse kosten te voldoen;

3. initiatiefnemer is verplicht de uit de aanpassing van de bestemming ten behoeve van het Bouwplan voortkomende planschade te vergoeden;

4. gemeente behoudt volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid tenaanzien van het ruimtelijke ordeningsproces.

De hier gesloten overeenkomst is een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie die de gemeente met initiatiefnemers en particuliere grondeigenaren sluit op het moment dat er geen exploitatieplan is. Met de gesloten overeenkomst wordt voldaan aan de verplichting dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd zoals omschreven in artikel 6.12 Wro.Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deovereenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer J. Buitenkant. Hij is op maandag tot en met vrijdag via e-mail jacob.buitenkant@medemblik.nl bereikbaar.

Loading