Provincie Noord-Holland stelt eerste datacenterstrategie van Nederland vast

WEST-FRIESLAND – De provincie Noord-Holland heeft als eerste provincie een datacenterstrategie vastgesteld. Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden en stelt daarom hoge eisen aan de komst van nieuwe datacenters.
De provincie heeft in juni een concept-datacenterstrategie gepresenteerd. Dit document is besproken met een groot aantal betrokkenen. Hun inbreng heeft geleid tot een paar aanpassingen. Het uitgangspunt van de strategie blijft onveranderd.
Gedeputeerde Ilse Zaal: “Digitalisering heeft een omvangrijke en groeiende impact op de provincie Noord-Holland, zowel voor onze inwoners als voor onze bedrijven. Deze ontwikkeling vraagt een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn daarvoor belangrijk. Maar er zijn ook keerzijden. In de datacenterstrategie zetten we in op een balans tussen de stevige basis voor groeiende digitale economie, geclusterde groei met oog voor het landschap en het behalen van de koploperspositie in duurzaamheid en innovatie.
Betere burgerparticipatie
De strategie verplicht de gemeenten waar datacenters zich nog kunnen vestigen met de provincie afspraken te maken over de manier waarop de datacenters worden ingepast in het landschap en het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte. Met de datacentersector maken we aanvullende afspraken over duurzaamheidsprestaties. Via vergunningverlening, toezicht en handhaving sturen we op naleving van de regels in bestemmingsplannen en op het gebied van milieu.
Ten opzichte van het concept zijn belangrijke aanpassingen in het document:

  • De gemeenten Haarlem en Diemen laten weten geen extra datacenters meer te willen. Die zijn daarom niet meer opgenomen als mogelijke gebieden waar nog nieuwe datacenters mogen komen. De gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon zijn de gemeenten waar zich nog wel nieuwe datacenters kunnen vestigen. Wel vraagt de provincie deze gemeenten om de omgeving goed te betrekken bij hun plannen in een participatietraject.
  • Om het gebruik van restwarmte van de datacenters te stimuleren wordt een warmteregisseur aangesteld.
  • Het onderwerp water is ook breder en inhoudelijker beschreven in het document. Zo wordt er gesproken over het ‘watersysteem’, wat het geheel van watergebruik en -lozing inhoudt.
  • De afspraken uit de datacenterstrategie worden in de Omgevingsverordening NH2022 vastgelegd.

Digitaliseringstrategie
In de periode tussen de concept- en definitieve strategie heeft het demissionaire kabinet de Nationale Digitaliseringstrategie vastgesteld. Zij laat daarin het opstellen van specifieke datacenterstrategieën over aan provincies en gemeenten aangezien die het beste weten wat er in de lokale omgeving speelt. De strategie van de provincie en deze nationale digitaliseringsstrategie sluiten zoveel mogelijk bij elkaar aan.
Download de Datacenterstrategie Noord-Holland 2022-2024