Nieuwe woonwijk Zomerbloesem lijkt voor Wognum geschenk uit de hemel

WOGNUM – De drie projectontwikkelaars die de handen ineen hebben geslagen, Timpaan-Ooms-H3, hebben hun plannen voor een gezamenlijke aanpak voor het realiseren de afgelopen 3 weken verder uitgewerkt. Zo hebben de drie een verkeersonderzoek laten doen naar de Zomerbloesem en De Commandeur, het andere grootschalige woningbouwplan aan de noordkant van Wognum.

Lees ook: Projectontwikkelaars H3, Ooms en Timpaan willen 170 woningen bouwen in Wognum onder de naam Zomerbloesem

Timpaan-Ooms-H3 noemen Zomerbloesem, een samenvoegsel van Bloesemgaerde en de Grote Zomerdijk waar de nieuwe woonwijk moet komen, een uitgelezen kans voor Wognum om een nieuwe woonwijk met maximaal 700, maar minimaal 600 woningen te realiseren. Timpaan-Ooms-H3 noemen als grote voordeel:

  • Meer water en groen in het plan circa 6,3 HA parkrand
  • Vrije bufferzone langs Grote Zomerdijk circa 5 HA
  • Meer fiets- en wandelpaden
  • Meer spreiding van wegen
  • Een verbinding met het Kreekbos (wandelroute)
  • Geen geluid of stikstofproblematiek AC de Graafweg/A7
  • Dichter bij de voorzieningen zoals MFA De Bloesem, Bibliotheek, Tennis en Padel
  • 1 HA Uitbreidinggebied voor sport-recreatie-parkeren achter de tennis en padel banen

Ook hebben de projectontwikkelaars een website gelanceerd voor De Zomerbloesem

Verkeersonderzoek Zomerbloesem en De Commandeur

BVA Adviezen heeft in opdracht van de drie samenwerkende projectontwikkelaars een quickscan gemaakt van het verkeersaanbod voor de Zomerbloesem en De Commandeur. Over de Zomerbloesem schrijft BVA in haar rapport: Zomerbloesem is een wijk die is geprojecteerd aan de westzijde van de bestaande kern Wognum en die wordt ingeklemd door de Westeinderweg aan de noordzijde en de Grote Zomerdijk aan de zuidzijde. De wijk voorziet in een gefaseerde groei, waarbij er plaats is voor circa 700 woningen. De ontsluiting voor het gemotoriseerde verkeer vindt aan de noordzijde plaats op de Westeinderweg en aan de oostzijde via een drietal aansluitingen op het bestaande wegennet (Bonne Louiselaan, Gieser Wildemanlaan en Clappslaan).

Over De Commandeur schrijft BVA: De wijk Commandeur ligt meer noordelijk in de kern Wognum en is geprojecteerd tussen de provinciale N241 (A.C. de Graafweg, noordzijde) en de Westeinderweg (zuidzijde). Ook deze wijk kan in totaliteit circa 700 woningen herbergen. De ontsluiting van (het eerste deel van) deze wijk is voorzien aan de noordzijde van de woningbouwontwikkeling op de Nieuweweg. Mogelijk dat in latere fases van deze wijk ook een aansluiting op de Kerkstraat kan worden gemaakt, maar dat is nog onbekend.

Ruim 4000 ritten per dag

BVA Adviezen gaat voor beide plannen uit van 600 woningen, woningen met een gemengde samenstelling en van gemiddeld 7 ritten per dag per woning waardoor het aantal verkeersbewegingen voor beide wijken op 4000 tot 4500 per dag zou gaan uitkomen. In haar rapport schrijft BVA: “Een deel van het verkeer uit de wijken zal intern verkeer zijn, dat wil zeggen verkeer van en naar de wijk met een herkomst bestemming binnen de kern Wognum en een deel zal een externe herkomst of bestemming hebben. Gezien de ligging van de kern Wognum ten opzichte van de (regionale) hoofdwegenstructuur (A7) ligt het voor de hand om aan te nemen dat verreweg het grootste deel van het externe verkeer een oostelijke oriëntatie heeft. Slechts een beperkt deel heeft naar verwachting een herkomst/bestemming in westelijke richting (Opmeer/Heerhugowaard). Het interne verkeer richt zich op bestemmingen binnen de kern Wognum, zoals scholen, sportvoorzieningen en het (winkel)centrum van Wognum.

De Zomerbloesem

Voor de wijk Zomerbloesem geldt dat het externe verkeer overwegend gebruik zal gaan maken van de route Westeinderweg – Kerkstraat – Verlengde Kerkstraat. Een (beperkt) deel van het externe verkeer zal gebruik maken van de route Westeinderweg in westelijke richting (Opmeer en verder). Dit laatstgenoemde verkeer belast het interne wegennet van Wognum niet of nauwelijks. Het interne verkeer zal zich spreiden over verschillende routes, dat wil zeggen de eerder genoemde route via de Westeinderweg in oostelijke richting en de routes via de bestaande woonstraten in de richting van de Kerkweg, een en ander afhankelijk van de exacte herkomst/bestemming van het verkeer. Voor het langzame verkeer staan al deze routes ook open en daarnaast zijn er nog diverse andere alternatieve verbindingen voor dit verkeer mogelijk. Tevens worden er binnen de wijk diverse langzaam verkeerverbindingen gerealiseerd, waardoor verschillende wandel- en fietsroutes in en door de wijk ontstaan.

De Commandeur

Voor de Commandeur geldt dat de ontsluiting uitsluitend aan de noordzijde plaatsvindt en dat dus volledig op de Nieuweweg wordt ontsloten. Dit is in ieder geval in de gehele eerste fase (300 woningen) het geval, de ontsluiting voor fase 2 is nog onduidelijk. Het externe verkeer kan dan via de Nieuweweg worden afgewikkeld in de richting van de A7. De ligging vlak bij het hoofdwegennet is voor de verkeersafwikkeling gunstig, maar betekent ook een grotere kans op een minder prettig woon- en leefklimaat als gevolg van overlast door verkeerslawaai en fijn stof. Dit aspect is verkeerskundig evenwel niet direct van belang.

Het interne verkeer zal eveneens de route via de Nieuweweg volgen, maar dan in zuidelijke richting. Daarna zal de route vervolgd worden via de Verlengde Kerkweg en het vervolg van de Nieuweweg verder in zuidelijke richting. Ook hier geldt weer dat de routekeuze afhankelijk is van de exacte herkomst/bestemming. Wel moet al het verkeer (zowel intern als extern) uit de wijk richting de Nieuweweg rijden en moet het de (gehele) wijk doorrijden om de aansluiting op de Nieuweweg te kunnen bereiken. Een en ander betekent dat de ontsluitingsweg binnen de wijk een maximale belasting heeft aan de noordzijde. Op dit wegvak verzamelt al het verkeer uit de wijk zich.

Ook voor de Commandeur geldt dat er twee langzaam verkeerverbindingen worden voorzien. In dit geval vormen deze een verbinding met de wijk gelegen ten oosten van de Commandeur. Binnen de wijk is er minder ruimte voorzien voor wandel- en fietsroutes in vergelijking met de Zomerbloesem.

In haar rapport concludeert BVA dat de wijken Zomerbloesem en Commandeur qua omvang vrijwel gelijk zijn maar dat het bruto oppervlakte van de Zomerbloesem veel groter is waardoor er voor de Zomerbloesem veel meer ruimte is voor groen en parkachtige invullingen zodat het verblijfsklimaat verbetert en er meer ruimte ontstaat voor realisatie van fiets- en wandelverbindingen.

Het is aan het college en de gemeenteraad om zich te gaan buigen over deze plannen. Maar voor er überhaupt ook maar 1 paal de grond in gaat zullen we zeker 2 tot 3 jaar verder zijn.