Motie VVD: ‘Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen participeren’

MEDEMBLIK – Naar aanleiding van schriftelijke vragen door Tom Beerepoot (VVD) over waarom een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats in de gemeente Medemblik zo veel duurder is dan in de ons omliggende gemeenten. Om dit aangepast te krijgen komt de VVD tijdens de gemeenteraadsvergadering met een motie.

Lees ook: 300 euro voor gehandicaptenparkeerplaats in de gemeente Medemblik, VVD stelt vragen / VVD wil opheldering prijsverschil gehandicaptenparkeerkaart

De motie leest u hieronder

Onderwerp: Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen participeren

Agendapunt: Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Ingediend door: T. Beerepoot (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 9 november 2023;

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Medemblik 2023,

Constaterende dat:

· Uit de beantwoording van de op 20 september 2023 door de fractie VVD gestelde raadsvragen (zie bijlage) over de leges voor gehandicaptenparkeerkaarten en- plaatsen, gebleken is dat de legeskosten in Medemblik (aanzienlijk) hoger liggen dan die van de overige Westfriese gemeenten.

Overwegende dat:

· Mobiliteit en het zo dicht mogelijk bij de bestemming kunnen parkeren, belangrijk is voor mensen met een handicap zodat zij maximaal in onze samenleving kunnen participeren;

· Wij dit, in redelijkheid, zoveel mogelijk dienen te faciliteren;

· Onze legeskosten in lijn dienen te liggen met die van de overige gemeenten van het Pact van Westfriesland.

Draagt het college op:

· Om voor de gehandicaptenparkeerkaart een tarief van EUR 50,– aan te houden en dit jaarlijks te indexeren;

· Om voor de gehandicaptenparkeerplaats een tarief van EUR 100,– aan te houden en dit jaarlijks te indexeren;

· Met een voorstel te komen om het gemis aan inkomsten (ca. EUR 9.500,–) te dekken.

Ingediend door:

…………………………….

T. Beerepoot

(VVD)