Medemblik moet hard werken om een financieel gezonde gemeente te zijn

MEDEMBLIK – Aankomende donderdagavond wordt de Kadernota 2022-2025 besproken tijdens een themabijeenkomst in het gemeentehuis in Wognum. De Kadernota is het moment in het jaar om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Deze Kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in de strategische kaders en uitgangspunten voor de begroting, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment.

Op zoek naar balans tussen verplichtingen, taken, ontwikkeling en ambitie: College Medemblik

Op weg naar een financieel gezonde gemeente

Medemblik moet er hard aan werken om een financieel gezonde gemeente te zijn. Wij voorzien voor de periode 2022-2025 en daarna forse uitdagingen o.a. op het gebied van het sociaal domein, accommodaties en voorzieningen, vastgoed, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, de Omgevingswet, digitalisering en organisatieontwikkeling. Hiervoor is op langere termijn niet zonder meer ruimte beschikbaar. Wij informeerden u hierover in de inventarisatienotitie 2022. Ook de inkomenskant vanuit het Rijk is onzeker waardoor het vraagstuk nog groter wordt.

Voor de gemeenteraad van Medemblik betekent dit dat zij duidelijke kaders moet gaan vaststellen waarbinnen het college van Medemblik moet werken, en dat de gemeenteraad hier forse, vaak impopulaire keuzes bij moet gaan maken ligt voor de hand.

Volgens het college, de indiener van de Kadernota, is heroriëntatie van het huishoudboekje van de gemeente Medemblik noodzakelijk, de tekorten op de begroting blijven ook in de (nabije) toekomst bestaan en zal er dus een verschuiving van de prioriteiten moeten komen. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ‘De keuzes die wij vandaag maken beïnvloeden niet alleen deze bestuursperiode. Zij zijn ook bepalend voor de ruimte en mogelijkheden op de langere termijn. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente. Wij zoeken daarbij steeds naar de balans tussen onze wettelijke verplichtingen, wettelijke taken, ontwikkeling en ambitie. Het is noodzakelijk om keuzes te maken om als gemeente financieel gezond te worden. Op die manier zijn en blijven wij een vitale en leefbare gemeente.”

De fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad van Medemblik: Hart voor Medemblik, GemeenteBelangen, CDA, VVD, MORGEN!, D66 , GroenLinks en de ChristenUnie, hebben het college opdracht gegeven tot het opstellen van de Kadernota. Het college bouwt voort op de Kadernota die in 2021 is opgesteld voor de jaren 2021-2024.  Het college verwacht wel dat nieuwe inzichten er de komende maanden nog kan toe leiden dat de Kadernota moet worden aangepast.

Medemblik is een financieel sterke en gezonde en betaalbare gemeente

Dit schrijft het college in de brief aan de gemeenteraad. “Het is onder de huidige omstandigheden een uitdaging om als gemeente financieel sterk, gezond en betaalbaar te zijn. Dat blijkt wel uit de ontwikkelingen die op ons afkomen. De verwachte financiële tekorten werken wij niet weg door ons uitsluitend te focussen op het reduceren van de lopende uitgaven en onderdelen van de inventarisatienotitie. Dit vraagt in de komende periode om keuzes. Als wij de uitgaven niet verder kunnen terugbrengen, betekent dit dat wij ook moeten kijken naar het niveau van inkomsten. Met als uitgangspunt dat wij belastingen trendmatig verhogen, tenzij de totale financiële situatie van de gemeente vraagt om een gesprek hierover. Wij zoeken daarbij steeds naar de balans tussen de inkomsten en de uitgaven.”

Prioriteit ligt bij wettelijke verplichtingen en taken

Het college ziet de wettelijke taken die zij als organisatie heeft als prioriteiten. Daar vallen onder:

  • Wettelijke verplichtingen komen voort uit het feit dat de gemeente Medemblik een organisatie is.
  • Wettelijke taken (medebewindstaken) komen voort uit het feit dat de gemeente Medemblik een overheidsorganisatie is
  • Toekomstgericht ontwikkelen komt voort uit de noodzaak de continuïteit van de organisatie te borgen.

Uitstel projecten waar geen dekkingsruimte voor is in de meerjarenbegroting

Volgens het college leggen een aantal projecten een groot beslag op de begroting en de organisatie. “Wij willen voorzieningen in stand houden, maar het is verstandig om met elkaar van gedachten te wisselen over alternatieven die passen binnen een sluitende begroting. Wij sluiten aan bij initiatieven vanuit de samenleving. De uitvraag vorig jaar bevestigt dat het besluit van het college om de grote en risicovolle projecten tijdelijk on hold te zetten, op steun kon rekenen van de fracties. De fracties gaven als meest belangrijke zoekrichting aan het uitstellen van projecten die nog niet financieel vertaald en/of aanbesteed zijn. Hiermee creëren wij ruimte in de begroting,” aldus het college in de brief aan de gemeenteraad.

Grote tekorten op het sociaal domein

Medemblik moet op het sociaal domein de uitgaven beter in de hand krijgen en een betere balans krijgen met de inkomsten. Het college zegt hierover: “Wij zetten daar waar mogelijk stappen om het tekort te beperken. Wij blijven daarnaast daar waar mogelijk inzetten op preventie in het sociaal domein. Op de langere termijn levert preventie ons rendement op. De fracties vonden het belangrijk dat wij als gemeente vroegtijdig (preventief) integrale en toegankelijke ondersteuning en zorg, voor inwoners die dit nodig hebben, blijven bieden. Ondanks dat wij vanuit het Rijk waarschijnlijk een tegemoetkoming tegemoet kunnen zien voor de tekorten binnen het sociaal domein jeugd, blijft het van belang om structureel in control te komen.”

Aankomende donderdagavond gaat de gemeenteraad over de Kadernota discussiëren