LTO Noord en Cumela willen op korte termijn een verkeersveilige route voor de doorstroming van het landbouwverkeer

MEDEMBLIK – Al jarenlang is de gemeente Medemblik bezig om de provincie Noord-Holland zo ver te krijgen dat zij de Markerwaardweg gaat aanpakken op verkeersveiligheid, vooral het kruispunt met de N239 staat bekend als ongevallenkruispunt. Maar ook de inwoners van Opperdoes ergeren zich al jaren aan het zware verkeer dat door hun dorp raast. Zware landbouwvoertuigen rijden vaak te snel door het dorp en zorgen zo voor veel trillingen waardoor de niet geheide woningen schade oplopen.

Lees ook: Inwoners Opperdoes zijn racende trekkers zat en willen nu oplossing

LTO Noord en Cumela hebben onderzoek gedaan naar het hele tracé van de Markerwaardweg en daar komt uit naar voren dat het vooral een belangrijke verbindingsroute is voor het landbouwverkeer tussen West-Friesland en de Wieringermeer, maar omdat de parallelweg ontbreekt moet het landbouwverkeer door Opperdoes en door Medemblik om in de Wieringermeer te komen.  In een brief aan de gemeenteraad van Medemblik schrijven LTO Noord en Cumela: “De wegen in deze kernen zijn niet ingericht op een veilige en goede doorstroming van landbouwverkeer. De wegen zijn niet alleen smal maar door menging met langzaam verkeer (fietsers, voetgangers) kunnen tevens gevaarlijke situaties ontstaan. Verder ervaren omwonenden in Opperdoes en Medemblik overlast van de landbouwvoertuigen. Uit oogpunt van zowel de verkeersveiligheid als voor de optimalisatie van de doorstroming van het landbouwverkeer is doortrekken van de parallelweg gewenst, zo niet noodzakelijk.”

Al geruime tijd op de provinciale agenda

Het doortrekken van de parallelweg tussen de Almereweg en de Westerzeedijk, en voor het agrarisch verkeer zelfs naar de Koggenrandweg, staat al geruime tijd op de provinciale agenda. Al in 2016 is tijdens een informatiebijeenkomst aangegeven dat het doortrekken van de parallelweg in 2020 zou worden aanbesteed. Als gevolg van een andere prioritering bij de provincie Noord-Holland is de planning voor de doortrekking aangepast. Uit de beantwoording van Statenvragen van het statenlid Kuiper-Kuijpers in juni 2021 blijkt dat uitstel gelukkig (nog) geen afstel is. Gedeputeerde Staten hebben in de beantwoording toegezegd de ‘promotie’ van het project (van studiefase naar planfase op basis van het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2022-2029) in maart 2022 ter goedkeuring aan Provinciale Staten voor te leggen. Tot onze teleurstelling is de genoemde ‘promotie’ nog altijd niet aan Provinciale Staten voorgelegd. Ons bereiken zelfs signalen dat besluitvorming over het doortrekken van de parallelweg wederom is uitgesteld,” aldus beide instanties.

Lees ook: Verlengen N240 en rotonde N239 weer verder vooruitgeschoven door de provincie, wordt uitstel straks afstel?

LTO Noord en Cumela zijn van mening dat van verder uitstel van besluitvorming over het doortrekken van de parallelweg geen sprake mag zijn. In tegendeel zelfs. Een spoedige actualisatie van het Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur, en in concreto de besluitvorming over het doortrekken van deze parallelweg tot aan de Koggenrandweg (Tabel 8 Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur), is vereist.

Om deze wens kracht bij te zetten hebben LTO Noord en Cumela een enquête onder de leden uitgezet om inzicht te krijgen in de routes en het aantal verkeersbewegingen van landbouwverkeer vanuit West-Friesland naar de Wieringermeer en omgekeerd in beeld te brengen. Uit deze enquête blijkt dat op jaarbasis ruim 7.500 verkeersbewegingen met landbouwvoertuigen door Opperdoes en Medemblik plaatsvinden. De verkeersbewegingen zijn gelijkmatig over de dag verdeeld (tijdblokken 06-09 uur, 09-16 uur en 16-19 uur) als ook door de kernen Opperdoes en Medemblik.

Het genoemde aantal van 7.500 verkeersbewegingen per jaar is een ondergrens. Het werkelijke aantal voertuigbewegingen zal groter zijn omdat niet alle ondernemers de enquête hebben ingevuld en veel ondernemers die de enquête wel hebben ingevuld, dat indicatief hebben gedaan (uitgewerkt voor één voertuig en niet voor het gehele voertuigpark). De uitkomst van de enquête onderstreept wel de noodzaak om snel een besluit over het doortrekken van de parallelweg te nemen. Het afwikkelen van een dergelijk groot aantal verkeersbewegingen met landbouwvoertuigen door Opperdoes en Medemblik is om eerder genoemde redenen als verkeersveiligheid en hinder niet gewenst.

Lees ook: Realisatie van de doortrekking parallelweg naar de Wieringermeer gaat nog jaren duren

Met inachtneming van het voorgaande verzoeken LTO Noord en Cumela  de gemeenteraad en het college om op korte termijn een verkeersveilige route voor de doorstroming van het landbouwverkeer te bevorderen door:

  1. 1. Het doortrekken van de parallelweg langs de Markerwaardweg vanaf de Almereweg tot de Westerzeedijk, en voor het agrarisch verkeer tot aan de Koggenrandweg, op korte termijn voor promotie van studiefase naar planfase ter goedkeuring aan Provinciale Staten voor te leggen conform toezegging van uw college bij de beantwoording van statenvragen in juni 2021.
  2. 2. Totdat de doorgetrokken parallelweg is gerealiseerd de kernen van Opperdoes en Medemblik te ontlasten door het landbouwverkeer toegang te geven tot de Markerwaardweg (tracé Almereweg-Westerzeedijk) en de Westerzeedijk (tracé Markerwaardweg-Koggenrandweg).

Met betrekking tot punt 2 is het u waarschijnlijk bekend dat, in combinatie met de registratie/kentekening van landbouwvoertuigen, per 1 januari 2021 de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen is verhoogd naar 40 km/u, alsmede dat wegbeheerders een betere toegang van landbouwvoertuigen op N-wegen gaan faciliteren.

Het verlenen van toegang van het landbouwverkeer op de bij punt 2 genoemde N-wegen, op een tracédeel van slechts twee kilometer, is de beste optie om de kernen Opperdoes en Medemblik op korte termijn te ontlasten. Een verkeersbesluit hiertoe kan vigeren totdat de doorgetrokken parallelweg is gerealiseerd.