Hoogheemraadschap op de goede weg met haar duurzaamheidsambities voor 2050

MEDEMBLIK -Het Hoogheemraadschap heeft samen met de overige waterschappen in Nederland in 2022 goede stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Zowel het energieverbruik als de klimaatvoetafdruk van waterschappen dalen en de opwek van duurzame energie stijgt. Ook op het gebied van circulariteit en duurzaam opdrachtgeverschap zetten de waterschappen stappen. Dat blijkt uit de publicatie van de Klimaatmonitor Waterschappen.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen zijn we dagelijks bezig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het is dan ook logisch dat juist wij de lat nog hoger leggen dan de landelijke ambities om verdergaande klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hopen andere partijen hiermee te inspireren.”

Lees ook: Najaarsschouw HHNK start 16 oktober

Hoogheemraadschap wil meer duurzame energie

Waterschappen wekken zoveel mogelijk duurzame energie zelf op, bijvoorbeeld uit rioolwater. De totale duurzame opwek is sterk gestegen: van 58,5 naar 64,3 procent. Er is met name een sterke toename van windenergie (60 procent) en zonne-energie (54 procent). Waterschappen zetten hiervoor hun eigen terreinen in, of stellen hun terreinen open voor gebruik door derden. De groengasproductie is gestegen van 18,2 naar 19,2 miljoen m3. En tegelijkertijd is de inkoop van aardgas gedaald met 25 procent. De omvang van aquathermie (warmte en koude uit rioolwater en oppervlaktewater) in de eigen opwekking is sterk gestegen (factor 8), maar relatief gezien nog beperkt. De waterschappen zijn hiervoor voornamelijk faciliterend. Aquathermie wordt vooral ingezet voor derden op het terrein van het waterschap.

Tekst gaat verder onder de foto

Hoogheemraadschap
Foto: HHNK

Klimaatvoetafdruk Hoogheemraadschap

Waterschappen zetten vol in op energiebesparing. Het energieverbruik is gedaald met 3,5 procent, waarbij vooral de daling van 25 procent van aardgas opvallend is. De totale klimaatvoetafdruk (scope 1 en 2) van de waterschappen is gedaald met 1 procent. Ook willen de waterschappen in 2050 volledig circulair zijn, met als tussenstap 50 procent reductie van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030.

Hoogheemraadschap legt de lat hoog

Waterschappen streven naar energieneutraliteit in 2025 en klimaatneutraliteit in 2035. Zij werken daarom onder andere aan het verminderen van de uitstoot van methaan en lachgas op rioolwaterzuiveringen. De ambities van de waterschappen liggen daarmee nog hoger dan de nationale klimaatdoelstellingen.

Klimaatmonitor

De Klimaatmonitor Waterschappen brengt ieder jaar de voortgang van de geboekte resultaten voor klimaat en duurzaamheid bij de waterschappen in beeld. Het onderzoek naar de resultaten over 2022 is uitgevoerd door Arcadis, onder begeleiding van enkele waterschappers en met een bijdrage van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

Duurzaamheidsambities

Duurzaamheidsambities zijn de doelen en inspanningen die een organisatie, overheid of individu heeft om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het omvat verschillende aspecten, zoals het verminderen van de milieu-impact, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het waarborgen van economische welvaart op een manier die de hulpbronnen van onze planeet behoudt voor toekomstige generaties.

Duurzaamheidsambities kunnen zich manifesteren in het verminderen van de CO2-uitstoot, het gebruik van hernieuwbare energie, het implementeren van circulaire economieprincipes en het investeren in groene technologieën. Door duurzaamheidsdoelen na te streven, dragen we bij aan het bouwen van een leefbare en veerkrachtige wereld voor onszelf en toekomstige generaties.