Geregistreerde Schuld Regeling enthousiast ontvangen door D66 Tweede Kamerlid Hülya Kat

MEDEMBLIK – Op initiatief van Syncasso Gerechtsdeurwaarders is in samenwerking met een ervaringsdeskundige van Movisie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kosten van gerechtelijke incasso te beperken. In het whitepaper Geregistreerde Schuld Regeling wordt een voorstel gepresenteerd om eerlijker schulden op te lossen. Onnodige kosten, escalatie en stress voor de burger met schulden worden hierdoor voorkomen.

Onnodige kosten

Als er loonbeslag is gelegd, wordt de afloscapaciteit boven de beslagvrije voet gebruikt om de schuld af te betalen. Als er meerdere schulden zijn, kunnen die niet worden afgelost, tenzij daarvoor opnieuw wordt gedagvaard en een volgend loonbeslag wordt gelegd. Vervolgens wordt de betaalcapaciteit door de gerechtsdeurwaarder naar rato van de vorderingen verdeeld. Daarvoor moet bij de huidige wetgeving een gerechtelijke procedure gevoerd worden, die voor elk nieuw loonbeslag telkens (minstens) enkele honderden euro aan kosten veroorzaakt, die bovenop de schuld komen.

Geregistreerde Schuld Regeling: beter, sneller en eerlijker

De Geregistreerde Schuld Regeling stelt voor om zonder tussenkomst van de rechter, maar met toestemming van de debiteurklant, de afloscapaciteit die onder het eerste loonbeslag valt te gebruiken om alle schulden af te lossen. Daarvoor worden de schulden na een ambtshalve beoordeling geregistreerd in het reeds bestaande Digitaal Beslagregister waar alle gerechtsdeurwaarders verplicht gebruik van maken. De coördinerend gerechtsdeurwaarder zorgt vervolgens voor de verdeling en aflossing van alle geregistreerde schulden, naar rato van de hoogte van de vorderingen. Door de kosten van de gerechtelijke procedures te voorkomen, wordt de beschikbare betaalcapaciteit van de debiteurklant helemaal gebruikt om de schulden af te lossen. Hierdoor kunnen schulden geregeld worden die in de huidige situatie nauwelijks kunnen worden opgelost. Daarmee wordt onnodig leed en stress voorkomen. Dat voorkomt problematische schulden en zorgt ervoor dat de debiteurklant sneller schuldenvrij is. Bovendien wordt de rechtspraak ontlast en worden maatschappelijke kosten beperkt.

D66 Tweede Kamerlid Hülya Kat: “Een groot probleem bij mensen met schulden is dat er meerdere schuldeisers zijn die ieder hun eigen claims leggen. Dat veroorzaakt stress en brengt vaak onnodige kosten met zich mee. Ik vind het mooi om te zien dat er vanuit de sector initiatieven komen om dit te verhelpen. Dit voorstel biedt daar een mooie oplossing voor. Je wilt het proces zo eenvoudiger mogelijk maken, daar is zowel de schuldenaar en de schuldeiser mee geholpen. Een ander mooi voorbeeld hiervan zijn saneringskredieten. Ik hoop snel met de nieuwe Tweede Kamer en de staatssecretaris te kunnen gaan praten over dit voorstel en andere initiatieven die de schuldenaanpak eenvoudiger maken.

Nederland telde op 1 oktober 2020 ruim 614 duizend huishoudens met geregistreerde problematische schulden. Dat is 7,6 procent van alle particuliere huishoudens.