Eigen bijdrage leerlingenvervoer in de vorm van een draagkrachtafhankelijke bijdrage

gemeentehuis

MEDEMBLIK – In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het vervoer van scholieren die naar het speciaal onderwijs gaan. Het leerlingenvervoer wordt in West-Friesland geregeld door regiegemeente Hoorn en elk van de 7 gemeenten betaalt hun deel voor de leerlingen die uit hun gemeente komen. Circa 80% van de bekostiging van het leerlingenvervoer vindt plaats met het aangepast (taxi)vervoer. Met een regionaal op elkaar afgestemde verordening ligt er een werkbaar document ten grondslag aan het leerlingenvervoer.

De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. In 2015 stelde de raad de huidige Verordening leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2015 vast. Vanuit wetgeving is er geen reden om deze verordening aan te passen. Wel is het vanwege jurisprudentie en de ontwikkelingen in het sociaal domein en het passend onderwijs wenselijk de verordening op een aantal punten te actualiseren. De VNG heeft hiervoor een nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer opgesteld. De hiervan afgeleide Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Medemblik 2023 ligt nu ter besluitvorming voor bij de gemeenteraad.

Eigen bijdrage ouders naar inkomen

Voor het nieuwe leerjaar 2023/2024 gaan de ouders met kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer betalen naar daadkracht. Dat houdt in dat ouders met een inkomen lager dan 36.900,- euro niets hoeven te betalen. Gezinnen met een inkomen van boven de 36.900,- euro gaan wel betalen en dan naar draagkracht.

Als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan twintig kilometer bedraagt, wordt de vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële draagkracht van de ouders afhankelijk bedrag.

In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel doet verzorgen, en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan twintig kilometer bedraagt, betalen de ouders een van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage tot ten hoogste het bedrag van de kosten van het vervoer.

De hoogte van het bedrag als bedoeld in het eerste lid en de bijdrage als bedoeld in het tweede lid worden berekend per gezin en is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders. Zie voorbeeld hieronder:

Bedragen gaan over het schooljaar 2023/2024

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen dan een beroep doen op de Verordening bekostiging leerlingenvervoer.

Update: De gemeente Medemblik laat weten dat:

  • Deze verordening is nog niet ingegaan, de raad moet hier aanstaande donderdag nog een definitief besluit over nemen. Een en ander staat dus nog niet vast, komt zo wel over in het artikel.
  • In de Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023, zoals die nu voorligt ter besluitvorming, niet anders dan in de huidig geldende Verordening leerlingenvervoer 2015.
  • Het artikel in de verordening over de eigen bijdrage (artikel 24), is alleen van toepassing op leerlingen die (op basis van een eigen keuze) naar een reguliere school gaan die op meer dan 20 kilometer afstand van huis is en waarbij het om een niet gehandicapte leerling gaat.
  • Artikel 24 is dus niet van toepassing op leerlingen die naar een school voor speciaal onderwijs gaan en ook niet voor leerlingen die gehandicapt zijn, waardoor zij zijn aangewezen op aangepast (taxi)vervoer.

Loading

One thought on “Eigen bijdrage leerlingenvervoer in de vorm van een draagkrachtafhankelijke bijdrage

  1. Adrie Pelt 9 juli 2023 at 20:53

    Inplaats van kosten bij de ouders te leggen kan men beter eens wat doen aan de absurde reistijden die sommige kinderen maken.
    Minimaal 3 uur per dag in een busje zitten is toch niet normaal te noemen, terwijl er dagen zijn dat de enkele reistijd terug 2 uur of zelfs meer bedraagt omdat het busje eerst nog andere klanten gaat ophalen die niks met schoolvervoer van doen hebben. En dan ook nog een bijdrage vragen is schandalig.

Comments are closed.