€ 500.000 beschikbaar voor gemeentelijke projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken

MEDEMBLIK – Het Hoogheemraadschap HHNK stelt de subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier voor de tweede maal open. Er is € 500.000 beschikbaar voor gemeentelijke projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken. Gemeenten kunnen tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om deze projecten versneld uit te kunnen voeren. HHNK reserveert hiervoor een totaal bedrag van € 2 miljoen.

Onder gemeenten is er veel belangstelling voor deze subsidieregeling,’ meldt het HHNK in een persbericht. “De eerste openstelling was ruim overtekend. In totaal is voor € 1,1 miljoen subsidie aangevraagd terwijl er € 500.000 beschikbaar was. Acht projecten in zeven gemeenten zijn gehonoreerd. De subsidie is toegekend aan maatregelen die gericht zijn op het vasthouden, infiltreren en bergen van water, het verbeteren van de waterafvoer en -aanvoer, het ontlasten van het rioolstelsel en ruimtelijke aanpassingen die de gevolgen van overstromingen beperken.

Maatregelen

Volgens het HHNK zijn de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress en watertekort zijn in onze leefomgeving steeds vaker merkbaar. Om deze effecten te temperen hebben gemeenten, in zogenaamde Uitvoeringsagenda’s, maatregelen benoemd die zij de komende jaren willen treffen.

Gemeenten willen wadi’s en waterbergende wegen realiseren om wijken meer klimaatbestendig te maken. Ook wordt de aan- en afvoer van water verbeterd via aanpassingen aan watergangen, duikers en stuwen. Door stenen te vervangen door groen, wordt water beter opgenomen in de bodem en tegelijk zorgt meer groen voor verkoeling. Omdat deze projecten ook voor het hoogheemraadschap van groot belang zijn, ondersteunen we deze gemeentelijke plannen met subsidie.”

Klimaatbestendig

De afgelopen jaren heeft het HHNK de capaciteit van het watersysteem fors uitgebreid. Om voldoende water te kunnen opslaan en afvoeren heeft het Hoogheemraadschap waterbergingen aangelegd, stuwen verbeterd, watergangen verbreed en de capaciteit van gemalen vergroot. “Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving is ook een gezamenlijke opgave. Daarom werken we nauw samen met gemeenten en provincie om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen klimaatbestendig in te richten. Naast deze inspanningen willen we ook graag de projecten uit de gemeentelijke uitvoeringsagenda’s stimuleren om ons gebied klimaatbestendiger te maken. Gemeenten kunnen tot maximaal 30% van de projectkosten gesubsidieerd krijgen met een maximum van € 100.000. Met deze verordening hopen we de uitvoering van maatregelen die benodigd zijn voor de aanpassing op de klimaatverandering te versnellen.” aldus het HHNK in het persbericht

Subsidie

De looptijd van de regeling is van 10 oktober 2022 tot eind 2026 met een aantal openstellingen. De tweede openstelling is van 1 mei tot en met 23 juni 2023. Voor deze periode is een bedrag van € 500.000 beschikbaar.