Duurzaam stortbeheer afvalstation Wieringermeer gaat voorspoedig

MIDDENMEER – Sinds 2017 werken rijksoverheid, provincies, stortplaatsbeheerders en wetenschappers samen aan een innovatief experiment naar Duurzaam Stortbeheer. Op drie pilotlocaties in Nederland vindt het onderzoek plaats naar het op duurzame wijze beheren van stortplaatsen: Braambergen (Almere) en Wieringermeer (Middenmeer) van Afvalzorg en Kragge II (Bergen op Zoom) van Attero. Halverwege de tien jaar durende pilot heeft een onafhankelijk bureau een tussenevaluatie opgesteld. Hieruit blijkt dat het experiment kans van slagen heeft, zonder negatief effect op het milieu. De gewenste processen, zoals de uitspoeling van verontreinigingen en natuurlijke afbraak/stabilisatie van organisch materiaal zijn in gang zijn gezet. Hiermee staan de seinen op groen voor de tweede helft van de pilot.

Wat is Duurzaam Stortbeheer?
Jaarlijks ontstaat in Nederland ongeveer 60 miljoen ton afval. Het meeste van dit afval wordt gerecycled of nuttig toegepast. Uiteindelijk blijft minder dan 2 miljoen ton afval over dat op een stortplaats terechtkomt. Op dit moment wordt afval op stortplaatsen beheerd door het volledig ‘in te pakken’. Zo wordt voorkomen dat grondwater en uiteindelijk ook ons drinkwater wordt vervuild. Hierbij zijn voorzieningen nodig die de bodem moeten beschermen tegen deze vervuiling. Deze moeten eeuwigdurend worden beheerd, gecontroleerd en vervangen. Met het project introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS) wordt onderzocht of het mogelijk is om de verontreiniging al in de stortplaats af te breken en onschadelijk te maken, zodat eeuwigdurende nazorg vervalt of zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij duurzaam stortbeheer wordt water en/of lucht toegevoegd wat biologische afbraakprocessen in de stortplaats stimuleert. Met duurzaam stortbeheer kan een aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd en geven we het probleem niet door aan volgende generaties.

Het onderzoek
Het onderzoek biedt kansen op innovatief leren en geeft meer inzicht in de materie en de eventuele risico’s. De tussenevaluatie geeft vertrouwen voor de toekomst en reden om door te gaan met de pilots. Rijk, provincies en stortplaatsexploitanten zetten zich samen met een team van wetenschappers in om het experiment over ongeveer vijf jaar af te ronden. Als het experiment slaagt, kan duurzaam stortbeheer een definitieve regeling worden in het Stortbesluit bodembescherming. Vervolgens kan duurzaam stortbeheer ook worden toegepast op negen andere potentiële stortplaatsen. Om het project iDS veilig en verantwoord uit te voeren, vindt uitgebreide monitoring plaats door de stortplaatsexploitanten en het bevoegd gezag.