Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en herbestemmen van de voormalige zuivelfabriek Rosita op het perceel tegenover Dorpsweg 60 in Twisk

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken…

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 10 woningen op het perceel Oosteinde 7 in Opperdoes

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 14 maart 2024 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 4 essen (Fraxinus excelsior) (met herplantplicht) 

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Damoclesbeleid 2024 gemeente Medemblik

Het is belangrijk dat de overheid zichtbaar optreedt tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de productie en/of handel in verdovende middelen

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een es, voor Oosterweg 6 in Andijk

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een container t.b.v. een stationaire tankvoorziening, nabij Vooroever 1 in Medemblik

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

College Medemblik positief over transformatie recreatiewoning Opperdoes naar levensloopbestendige woning

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 15 december 2023 tot 27 januari 2024 ter inzage legen op het gemeentehuis in Wognum en er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

Medemblik verleent vergunning  voor het houden van PORT2024 Paas Obstacle Run Twisk op 31 maart 2024

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Verkeersbesluit instellen twee elektrische oplaadpunten de korteling 18 te Midwoud

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de…

Medemblik stelt Lange Termijn Accommodatiebeleid vast, op naar behoud leefbaarheid in alle kernen

Om de organisaties en verenigingen hierbij te ondersteunen, stelt de gemeente geld beschikbaar in de vorm van een investerings- en onderhoudssubsidie voor maatschappelijke accommodaties.

Wethouder Broeders is klaar met projectontwikkelaar Medemblik aan Zee en ontbindt het contract

Ruim 10 jaar heeft het geduurd en nog steeds is er nog geen steen gesloopt een een heipaal de grond in gegaan. Dit ook tot grote ergernis van de gemeente…