Bouw van 525 huurwoningen tussen 2023 – 2030 in de gemeente Medemblik om de druk op de huidige woningmarkt te verlichten.

MEDEMBLIK – Samen met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties werkt de gemeente Medemblik aan realistische doelen om goed en betaal waar wonen in de gemeente Medemblik te waarborgen. De nadruk zal vooral liggen sociale huurwoningen.

Meer vraag dan aanbod

In de gemeente Medemblik is, net zoals overal in Nederland, meer vraag dan aanbod op de markt voor sociale huurwoningen. De gemeente Medemblik heeft, samen met de wooncorporaties, de ambitie uitgesproken om vanaf 2023 jaarlijks 50 sociale huurwoningen toe te voegen aan het woningbestand, goed voor 525 woningen in de aankomende 10 jaar. Maar er is wel een randvoorwaarde hieraan verbonden, er moeten wel bouwlocaties beschikbaar zijn en ook de maatschappelijke behoefte moet worden bevestigd in het nieuwe onderzoek naar de kernvoorraad op de lange termijn.

Vooral meer 1 of 2-persoonshuishoudens

De demografische ontwikkeling laat een toename van 1.450 huishoudens zien tot 2030. De groei zit vooral in de kleine huishoudens: 1 of 2 personen, waaronder veel alleenstaande ouderen. In de nieuwbouw houden we hier rekening mee. De nadruk ligt op kleinere en toegankelijke woningen. De nieuwe huizen moeten geschikt zijn voor meerdere doelgroepen van kleine huishoudens, ongeacht leeftijd. De huur is laag; huurtoeslag is mogelijk.

Ook de instroom en huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning is een punt van aandacht. De afgelopen jaren liet een wisselend beeld zien in de aantallen maar de gemeente Medemblik houdt rekening met de huisvesting van 70 personen per jaar met een gemiddelde huishoudgrootte van 2,5.

Woningcorporaties

Woningstichting Het Grootslag, Wooncompagnie en De Woonschakel zijn als woningcorporaties actief binnen de gemeente. Per 1 januari 2021 hebben zij het volgende bezit in de gemeente (totaal reguliere woningbezit en zorgwoningen):

Volgens de huidige plannen ziet de ontwikkeling van de kernvoorraad (reguliere woningbezit) en de voorraad zorgwoningen op middellange termijn er als volgt uit:

De corporaties concentreren zich op de kerntaken zoals vastgelegd in de woningwet. De primaire focus ligt op de verhuur, beheer en nieuwbouw van betaalbare huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen of een bijzondere woonbehoefte (primaire doelgroepen van beleid). De corporaties staan ook positief tegenover de bouw van huurwoningen voor middeninkomens, mits dit vanuit de wetgeving mogelijk is en op basis van een sociale exploitatie.

Speerpunten

De gemeente Medemblik heeft speerpunten die voortkomen uit het programma Wonen 2018 t/m 2026, enkele van deze speerpunten zijn o.a:

Nieuwbouw

  • Meer bouwen dan de eigen behoefte. Helpende hand bieden aan de metropoolregio, waar de vraag naar woningen vele malen groter is dan het aanbod.
  • Uitbreiding kernvoorraad sociale huurwoningen conform rapport STEC uit 2017 (400 nieuwe huurwoningen tussen 2017 en 2030). In 2021 vindt actualisering van dit rapport plaats op basis van de maatschappelijke behoefte.
  • Meer variatie in woningtypen, aandacht voor andere, nieuwe concepten.

Bestaande voorraad

  • Duurzaam, gasloos en levensloopbestendig maken.

Aandachtsgroepen

  • Ouderen en zorgbehoevenden moeten langer thuis (blijven) wonen. We ondersteunen mensen die hun woning daarvoor technisch geschikt willen maken of een tijdelijke unit voor mantelzorg willen plaatsen. Ook bevorderd de gemeente Medemblik dat de zorg en hulpverlening goed geregeld zijn.
  • Starters ondersteunen, jongeren (23-30 jaar) die nog thuis wonen sneller aan een huurwoning helpen.
  • Betaalbare woonlasten

Woningtoewijzing

  • Voldoende woningen voor vergunninghouders en andere aandachtsgroepen conform de urgentieregeling.

In West-Friesland is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning op dit moment tussen de 5 en 9 jaar.. Plannen om in buitengebieden woningbouw te plegen zijn in de maak maar wanneer de Tweede Kamer hier over gaat debatteren is nog onduidelijk.