Bekendmaking: Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van essen Liederik 38 en nr. 44 in Oostwoud, een es een es langs de Parallelweg in Wervershoof

De gemeente heeft op 7 december 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00001817 voor een omgevingsvergunning voor het kappen van drie essen op locatie nabij achterzijde Liederik 38 in Oostwoud, een es nabij achterzijde Liederik 44 in Oostwoud en een es langs de Parallelweg nabij Molenweg 16A in Wervershoof. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen: het kappen of vellen van houtopstand

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden (verzenddatum: 7 december 2023).

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.