Project Wieringerhoek nog t/m 26 januari ter inzage

MEDEMBLIK – Het ecosysteem van het IJsselmeergebied is uniek, tegelijkertijd ook kwetsbaar en staat ernstig onder druk. Belangrijkste knelpunten zijn het ontbreken van essentiële leefgebieden (ecotopen) van voldoende kwaliteit en omvang, en het ontbreken van voldoende verbindingen tussen de leefgebieden. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen en vogels die van groot belang zijn voor een goed functionerend ecosysteem hun levenscyclus niet voltooien.

Natuurproject Wieringerhoek

Rijkswaterstaat werkt aan mogelijkheden om het IJsselmeer toekomstbestendiger te maken onder de naam natuurproject Wieringerhoek. U kunt nog tot en met donderdag 26 januari 2023 een zienswijze indienen over de Ontwerp Voorkeursbeslissing en het milieueffectrapport van de PAGW verkenning Wieringerhoek.

Het natuurproject Wieringerhoek heeft drie doelen

1.    het toevoegen van ontbrekende zoete ecotopen in de overgang van land naar water;
2.    het versterken van de verbinding tussen: 
a.    Waddenzee en IJsselmeer door het creëren van een zoet-zout-overgang; 
b.    IJsselmeer en achterland voor zoetwatersoorten;
3.    bijdragen aan het beheersen van de zoutindringing.

In de periode 2019 – 2022 is onderzocht wat de milieueffecten zijn van de verschillende onderzoeksalternatieven en de diverse maatregelen

Dit gebeurde in samenspraak met de stakeholders zoals de betrokken gemeenten en de provincie. In 2022 is de verkenning voortgezet. De onderbouwende milieueffectrapportage is afgerond en de ontwerp voorkeursbeslissing opgesteld.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor Natuur en Stikstof zijn van plan om een Voorkeursbeslissing vast te stellen

In de Ontwerp Voorkeursbeslissing die ter inzage wordt gelegd, staan de volgende drie onderdelen beschreven:

  • Een verdere uitwerking van zoete leefgebieden rond de Klimaatbuffer IJsselmeer met de N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.
  • Een financiële bijdrage leveren aan het project: ‘Verbetering natte infrastructuur Noordkop’ van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
  • Een vervolgstudie naar de zoet–zout-overgang Den Oever in het IJsselmeer in combinatie met de droogtemaatregelen uit het Deltaprogramma van Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Samenwerkende partijen

Wieringerhoek is een project van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij werken samen met de drie gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, het Provinciaal Drinkwaterbedrijf Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland. Ieder vanuit zijn eigen belang en verantwoordelijkheden.

Lees ook: 150 hectare aan rietvelden en zoetwaterbassins voor de kust van Andijk