Motie MORGEN! Medemblik over bezuinigingen op de jeugdzorg

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 27 januari 2022; gelet op artikel 34 van  het Reglement van orde voor vergaderingenen andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019.
constaterende dat:

  • In de zogenoemde budgettaire bijdrage bij het regeerakkoord een bezuiniging is opgenomen op jeugdzorg van 100 miljoen in 2024 en vervolgens een half miljard structureel vanaf 2025.
  • Daarbij ter invulling van deze bezuinigingen wordt gedacht aan ‘(een combinatie van) normeren van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage’.
  • Uit het debat over de regeringsverklaring (dd 18-19 januari 2022) bleek dat het kabinet vooralsnog niet bereid is deze bezuiniging te heroverwegen.

Overwegende dat:

  • Gemeenten de afgelopen jaren noodkreet op noodkreet geslaakt hebben om de oplopende kosten van de jeugdzorg en de gevolgen daarvan onder de aandacht te brengen.
  • Het heeft moeten komen tot een arbitrage, waarin een zogenoemde ‘commissie van wijzen’ heeft aangegeven dat gemeenten structureel gecompenseerd moeten worden voor de oplopende kosten in de jeugdzorg.
  • Hierbij een zogenoemde hervormingsagenda is afgesproken om de oplopende kosten te beteugelen, onder meer door kinderen beter en sneller te helpen.
  • Deze hervormingsagenda door de VNG met steun van alle gemeenten is opgeschort vanwege de eenzijdige weigering van het kabinet de uitspraak van de commissie van wijzen na te leven.

Voorts overwegende dat:

  • Het invoeren van een eigen bijdrage of het op voorhand beperken van de duur van een behandeling niet past binnen het gemeentelijk beleid.
  • Zeker een eigen bijdrage nadelig uitpakt voor mensen met een lager inkomen en daarmee de toegankelijkheid van de jeugdzorg zowel als het snel aanpakken van problemen onder druk zet.
  • Het debat over de jeugdzorg moet gaan over het verbeteren van de hulp aan kinderen.

Spreekt uit:
De opgenomen bezuiniging op de jeugdzorg – zeker middels de invoering van een eigen bijdrage – in de meest stellige bewoordingen af te wijzen.
Verzoekt het college :
Deze motie ter kennisgeving te sturen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn een Sport, de Tweede Kamer en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
en gaat over tot de orde van de dag
Ingediend door:
B. de Jong – MORGEN!