Gezinnen met een eigen huis betalen volgend jaar gemiddeld bijna 50 euro meer aan hun waterschap

Eenpersoonshuishoudens in een huurwoning gaan gemiddeld ongeveer 20 euro meer betalen. 

Dit verwacht de Unie van Waterschappen na een inventarisatie onder de 21 waterschappen. De tarieven van de waterschapsbelastingen moeten nog definitief worden vastgesteld, maar duidelijk is dat ze volgend jaar flink omhoog gaan. Dat komt vooral door investeringen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en door hogere kosten van goederen en diensten die waterschappen inkopen. Niet alleen voor huishoudens, ook voor (agrarische) bedrijven en grondeigenaren gaat de belasting omhoog.

Balanceeract

Vincent Lokin, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Met steeds drogere zomers, en tegelijk steeds vaker extreem natte periodes, is het waterbeheer steeds meer een balanceeract voor waterschappen. We werken hard aan veilige dijken en het beperken van watertekorten en wateroverlast. De waterkwaliteit staat in Nederland ook nog eens onder druk, door intensief gebruik van land en doordat er steeds meer stoffen in het water terechtkomen die we daar niet in willen hebben. Omdat we de problemen in het waterbeheer niet vooruit willen schuiven naar volgende generaties, investeren we fors. Bijvoorbeeld in waterbergingen, dijkversterkingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen. Ook voor de komende jaren verwacht ik dat de tarieven zullen stijgen.”

Rekenvoorbeelden

Een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro betaalde in 2023 gemiddeld 371 euro. In 2024 wordt dat gemiddeld 416 euro. Voor een woning van 325.000 euro stijgt de waterschapsbelasting gemiddeld van 392 naar 441 euro. En voor een woning van 400.000 euro stijgt het bedrag gemiddeld van 413 naar 465 euro. De waterschapsbelasting van een alleenstaande huurder stijgt gemiddeld van 168 euro dit jaar naar 188 euro in 2024. 

Verschillen per waterschap

De hoogte van de waterschapsbelastingen verschilt van waterschap tot waterschap. Dat komt door de keuzes die de waterschapsbesturen maken en doordat de gebieden van elkaar verschillen. Factoren zoals laag- of hooggelegen, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken hebben invloed op de opgaven waar het waterbeheer voor staat. En daarmee ook op de kosten in dat gebied.

Regelingen voor minima

Vincent Lokin: “Bovenop de opgaven komen nog de hogere kosten van goederen en diensten die de waterschappen inkopen. Het is dus onvermijdelijk dat de belastingen stijgen, hoe vervelend dat voor onze belastingbetalers ook is. De waterschappen hebben wel oog voor groepen mensen waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat. Daarom zijn er voor mensen met een laag inkomen en onvoldoende spaargeld mogelijkheden voor kwijtschelding of betalingsregelingen.”

Definitieve tarieven

Dit bericht is gebaseerd op de tariefvoorstellen die nu in de besturen van de 21 waterschappen worden besproken. In de komende weken nemen de besturen een besluit over de definitieve belastingtarieven voor volgend jaar. Rond 1 maart 2024 worden de meeste belastingaanslagen verstuurd. Meer weten over waarom we waterschapsbelastingen betalen? Kijk deze explainer.