Share

Wethouder Yannick Nijsingh: ‘anticiperen op toename aantal ouderen binnen de gemeente Medemblik’

MEDEMBLIK – Wethouder Yannick Nijsingh is zich er van bewust dat het toenemende aantal ouderen in de gemeente Medemblik en zegt daarom dan ook dat er hierop geanticipeerd en geacteerd dient te worden door de gemeente Medemblik.

Samen met de ouderen een wederzijdse verantwoordelijkheid

De wethouder zegt hierover in een brief aan de Samenwerkende Ouderen Medemblik (SOM): “De zienswijze van het college over hoe in te springen op de huidige maatschappelijke trends en ontwikkelingen, waaronder de toename van het aantal ouderen, is beschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. Dit beleidsplan is integraal opgesteld, het is dus overkoepelend voor verschillende doelgroepen (ouderen, jongeren) en verschillende beleidsvelden (jeugd, Wmo, sport en participatie). Beleidsdoelen die hierin zijn opgenomen, zijn onder andere het inzetten op preventie, bestrijding van eenzaamheid en het ondersteunen van het zolang mogelijk thuis kunnen wonen door het bieden van passende woonvormen en ondersteuning.

Preventie en bestrijding

Yannick Nijsingh

Volgens de wethouder stelt de SOM. terecht dat het opbouwwerk een belangrijk onderdeel is van preventie en bestrijding van eenzaamheid. “Zoals besproken in het overleg met Stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik en de portefeuillehouder op 6 oktober 2021, is de formatie van het opbouwwerk uitgebreid van 1 naar 2 fte. Het is gezien de huidige financiële situatie echter niet aannemelijk dat deze formatie op korte termijn wordt uitgebreid. Hoewel een groot deel van de activiteiten van de opbouwwerkers betrekking hebben op de doelgroep ouderen, werken opbouwwerkers integraal: juist het verbinden van verschillende groepen inwoners zorgt voor een veerkrachtig sociaal netwerk. Daarbij worden de specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen niet uit het oog verloren.

Ouderenwerk

Naast het opbouwwerk, wordt preventie en de bestrijding van eenzaamheid uitgevoerd middels het subsidieprogramma. Een vast onderdeel van het subsidieprogramma is ‘Ouderenwerk’. Onder ouderenwerk vallen: 1) kernoverstijgende activiteiten, zoals de praktische hulpverlening door MEE&de Wering aan alle oudere inwoners in gemeente Medemblik, 2) kerngerichte activiteiten, waarbij stichtingen en verenigingen in de verschillende kernen activiteiten voor ouderen organiseren.

Alle subsidies onder Ouderenwerk hebben als onderliggend doel om participatie te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan. Bij de verlening van subsidies voor kernactiviteiten wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de kernen. Ten behoeve van onder andere ouderenhuisvesting, wordt momenteel gewerkt aan een Nota wonen en zorg. Deze nota ligt ter besluitvorming voor in de raadsvergadering van 22 september 2022 en is via de website van gemeente Medemblik in te zien,” besluit wethouder Yannick Nijsingh

De Samenwerkende Ouderen Medemblik kunnen op korte termijn een uitnodiging van de wethouder tegemoet zien om over de situatie te praten.

Totaal aantal keren gelezen: 74 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen