Share

Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2022 – 1e wijziging

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022; gelet op het raadsbesluit van 27 januari 2022; gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende gewijzigde verordening:

Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2022 – 1e wijziging

Artikel 1 Definities

 • a.College: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Medemblik.
 • b.Belastingplichtige: degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld.
 • c.Medisch afval: restafval als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van de belastingplichtige en/of een persoon die deel uitmaakt van het huishouden van de belastingplichtige.
 • d.Tegemoetkoming: een tegemoetkoming die door de gemeente Medemblik wordt toegekend aan een belastingplichtige, die vanwege medisch restafval hoge afvalkosten heeft.

Artikel 2 Aanvraag

 • a.De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor de tegemoetkoming medisch afval kan hiervoor een verzoek indienen door middel van een hiervoor door het aanvraagformulier.
 • b.Er wordt maximaal één tegemoetkoming per belastingplichtige toegekend.
 • c.De belastingplichtige is verplicht alle informatie te verstrekken die het college nodig acht voor het beoordelen van de aanvraag.
 • d.De aanvraag kan alleen betrekking hebben op het lopende kalenderjaar en dient uiterlijk 1 oktober van dat jaar te worden ingediend.
 • e.De tegemoetkoming wordt uitbetaald in het jaar volgend op het jaar waarvoor de tegemoetkoming is toegekend.
 • f.Het college kan nadere regels stellen over de voorwaarden van de aanvraag, de berekening van het bedrag en over de uitbetaling van de tegemoetkoming.

Artikel 3 Tegemoetkoming

 • a.De tegemoetkoming voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing bedraagt € 55,00 voor 2022 voor huishoudens met een rolcontainer.
 • b.De variabele kosten voor huishoudens met een afvalpas voor een ondergrondse container voor de restfractie bedraagt € 90 voor 2022, zodat zij zo vaak als nodig hun medisch afval kwijt kunnen.

Artikel 4 Bewijsvoering

De belastingplichtige moet het medisch afval kunnen aantonen. Dit kan door middel van een factuur van de apotheek, pakbon van het gebruikte materiaal, dan wel afrekeningen van een ziektekostenverzekeraar of leverancier waaruit blijkt dat voorzieningen worden getroffen die leiden tot extra medisch afval.

Artikel 5 Misbruik

Het college kan bij misbruik de tegemoetkoming terugvorderen.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belastingplichtige, afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing ervan naar het oordeel van het college onredelijke gevolgen heeft.

Artikel 7 Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2022.
 • 2.Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2022 – 1e wijziging”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Medemblik in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2022.

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl