Share

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Medemblik 2023

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.Belastingplichtig is de houder van een hond.
 • 2.Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.
 • 3.Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen

 • 1.In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.
 • 2.De belasting wordt niet geheven voor honden:
  • a.die verblijven bij een opleider om te worden opgeleid tot blindengeleidehond of assistentiehond voor gehandicapten;
  • b.die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden;
  • c.die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;
  • d.die verblijven in een hondenasiel;
  • e.die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
  • f.die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij samen met de moederhond worden gehouden;
  • g.waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma afgegeven door de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met een begeleider, aan wiens bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag aan de politie ter beschikking te stellen;
  • h.die uitsluitend voor de duur van maximaal 2 maanden worden opgevangen voordat zij definitief ter adoptie worden overgedragen. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel.
 • U komt alleen in aanmerking voor een vrijstelling als u een bewijsstuk overlegt waaruit blijkt dat de hond tot één van deze categorieën behoort.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1.De belasting bedraagt per belastingjaar:
  • a.voor een eerste hond € 58,94;
  • b.voor een tweede hond € 117,76;
  • c.voor elke volgende hond boven het aantal van twee € 187,41.
 • 2.In afwijking van het eerste lid bedraagt de belastingvoor honden, gehouden in een kennel, per belastingjaar, per kennel € 364,00.Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder een kennel verstaaneen inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houdersvan dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor deverkoop of aflevering van nakomelingen.
 • 3.Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
 • 2.Als de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting voor het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
 • 3.Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.
 • 2.In afwijking van het eerste lid geldt zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twaalf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
 • 3.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de hondenbelasting kan kwijtschelding worden verleend tot maximaal 100% van de aanslag waarbij 100% van de normbedragen voor bestaanskosten wordt gehanteerd. Alleen voor de 1e hond wordt kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening hondenbelasting 2022’ vastgesteld op 25 november 2021 door de raad van de gemeente Medemblik wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
 • 2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.
 • 3.Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening hondenbelasting gemeente Medemblik 2023’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik van 1 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,

Totaal aantal keren gelezen: 123 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 2 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen