Share

Verkeersbesluit aanwijzen uitvaarverbod Oosterhaven en Westerhaven te Medemblik vanwege de 24-uursrace

MEDEMBLIK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien het verzoek van Stadshavens Medemblik B.V. voor het aanwijzen van een tijdelijk vaarverbod om uit te varen in de havens van Medemblik,

gelet op:

 • de Scheepvaartverkeerswet, de artikelen: artikel 2 lid 1 onder a, 3˚, artikel 3 lid 1, artikel 4 lid 1 en artikel 5 lid 1;
 • het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer, de artikelen: artikel 2, artikel 3, artikel 5 en artikel 6;
 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;
 • de Scheepsvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement en het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer; 

overwegende dat:

 • op de laatste zaterdag van augustus het evenement de 24-uurs zeilrace van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers wordt gehouden;
 • als gevolg van dit evenement aanvullende maatregelen van kracht worden in de Buitenhaven en Middenhaven (Oosterhaven) en Westerhaven in de kern Medemblik;
 • het bevoegd gezag het noodzakelijk acht om ter verzekering van de veiligheid en de vlotte doorvaart van de scheepvaart, het niet wenselijk is dat schepen gedurende de binnenkomst van de deelnemende schepen de haven mogen verlaten,;
 • het bevoegd gezag het noodzakelijk acht in dit gebied nadere regels te stellen en daartoe de onder ‘besluit’ genoemde maatregelen te nemen;
 • deze maatregelen genomen worden om de veiligheid op het water te verzekeren;
 • deze maatregelen, gelet op artikel 3 lid 1a van de Scheepsvaartverkeerswet, strekt tot:– het verzekeren van de veiligheid en vlotte verloop van het scheepsvaartverkeer;
 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het aanwijzen van een vaarverbod;
 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Medemblik en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;
 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie; 

besluit:

•op de laatste zaterdag van augustus tussen 17.00 uur en 22.00 uur een verbod om uit te varen aan te wijzen in het gedeelte van de Middenhaven en Buitenhaven (Oosterhaven) dat begrensd wordt door de Kwikkelsebrug en het aansluitende water van het IJsselmeer;

•op de laatste zaterdag van augustus tussen 17.00 uur en 22.00 uur een verbod om uit te varen aan te wijzen in het gedeelte van de Westerhaven dat begrensd wordt door de Kwikkelsebrug en de Westerhavensluis. Gedurende deze periode zal er geen bediening van de Westerhavensluis plaatsvinden;

•het verbod ter plaatse kenbaar te maken door het aanbrengen van het verkeersteken van het model A.1 als genoemd in de Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) aan de Kwikkelsebrug met toegevoegd de tekst ‘laatste zaterdag augustus 17 – 22 h’ en het aanbrengen van het verkeersteken van het model B.1b als genoemd in de Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) aan het begin van het havenhoofd aan de zijde van het IJsselmeer, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met als kenmerk 2022-57-A-MED.

•het verkeersbesluit te laten gelden op de laatste zaterdag van augustus tussen 17:00 uur en 22:00 uur;

•dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad.

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit kunt u contact opnemen met de afdeling APV via 0229 856000 of via apv@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
 • datum en ondertekening. 

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Totaal aantal keren gelezen: 76 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 5 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen