Verkeersbesluit aanwijzen parkeerverbod De Vriendschap te Nibbixwoud

NIBBIXWOUD – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, gezien de verkeerssituatie op een gedeelte van De Vriendschap, een parkeerverbod in te stellen,

gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;
 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;
 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

overwegende dat:

 • geconstateerd is dat langs een gedeelte van De Vriendschap in het verleden structureel hinderlijk is geparkeerd;
 • geparkeerde voertuigen langs de weg een belemmering vormen voor een veilige doorstroming van het verkeer;
 • de doorgang van de weg voor hulpdiensten op dit gedeelte van De Vriendschap dient te worden gewaarborgd;
 • het daarom, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, noodzakelijk is het parkeren langs de weg op een gedeelte van De Vriendschap te verbieden;
 • er redelijkerwijs voldoende alternatieve parkeerlocaties in de directe omgeving van dit gedeelte van De Vriendschap voor handen liggen;
 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van verkeersborden ten behoeve van een parkeerverbod;
 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Nibbixwoud en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;
 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

besluit:

 • door plaatsing van verkeersborden E01 (parkeerverbod) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2022-55-E-NIB, de noordelijke rijbaan van De Vriendschap ter hoogte van perceelnummer 1A – 1P, aan te wijzen als straatgedeelte waar een parkeerverbod geldt;
 • dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad;