Sociaal Domein kostte Medemblik in 2021 bijna 45 miljoen euro

College

MEDEMBLIK – De lasten van gemeente Medemblik met betrekking tot het sociaal domein inclusief inzet medewerkers bedragen over 2021 circa € 44,9 miljoen. Dat blijkt uit het accountantsverslag over de jaarrekening 2021 van de gemeente Medemblik.

In haar verslag schrijft de accountant: ‘De productieomvang van Wmo ZIN bij zorginstellingen bedraagt in 2021 circa € 7,2 miljoen. De toekenning van voorzieningen in het kader van Wmo ZIN vindt plaats vanuit de gemeente Medemblik. De gemeente heeft derhalve zelf inzicht in de cliënten en de gemaakte afspraken. De gemeente heeft een IC-plan opgesteld waarin de wijze van verantwoorden is opgenomen.

Met betrekking tot de lasten Wmo ZIN vraagt de gemeente Medemblik per zorginstelling om een controleverklaring bij de productieverantwoording op basis van het landelijk protocol. Uit onze controle blijkt dat er door de gemeente Medemblik verschillen zijn geconstateerd tussen de eigen administratie en de productie-verantwoordingen welke zijn voorzien van een controleverklaring. De verschillen met productieverantwoordingen ad € 5.000 zijn verwerkt in de balanspositie. Daarmee bestaat geen fout omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van deze lasten.

Tevens is van een aantal zorginstellingen geen controleverklaring ontvangen, waarmee kan worden onderbouwd dat voor de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk prestaties zijn verricht. Hierdoor is sprake van een onzekerheid ten aanzien van prestatielevering, zowel omtrent de getrouwheid als rechtmatigheid van deze lasten. Uitgaande van de interne beheersing op het proces van beschikkingen tot en met betalingen bij uw gemeente, de ervaringen uit voorgaande jaren, de uitkomsten van de in 2021 ontvangen controleverklaringen en de ontvangen bestuursverklaringen ramen wij het bedrag van deze resterende onzekerheid in totaliteit op € 632.000 van de € 1.405.000.’

Het hele verslag kunt u hieronder lezen, leest u de website op uw mobieltje, dan even kwartslag draaien: BDO Accountantsverslag 2021

Loading