Share

Scholtens moet plannen voor nieuwbouw Nieuweweg Wognum aanpassen anders weinig hoop op toestemming

WOGNUM – De plannen van projectontwikkelaar Scholtens uit Wognum heeft weinig kans van slagen als de plannen voor nieuwbouw van 42 woningen op de locatie Nieuweweg 42 in Wognum niet gaat worden aangepast. De plannen werden in de zomer van 2021 door de projectontwikkelaar ingediend bij de gemeente Medemblik.

Medemblik heeft het initiatief besproken aan de Overlegtafel en werd toen als kansrijk-mits aangemerkt. De projectontwikkelaar kreeg van de gemeente Medemblik een aantal adviespunten en randvoorwaarden mee, maar daar kon Scholtens zich niet in vinden. Hierop besloot de gemeente Medemblik om afgelopen 10 februari een breder overleg te organiseren waarbij alle aanwezige partijen de (o)mogelijkheden van de plannen van Scholtens hebben besproken.

Lees ook: Woningbouwinitiatief Nieuweweg Wognum, op de plaatjes ziet het er erg fraai uit.

Daarbij is door de gemeente aangegeven dat wanneer de ontwikkelaar verder wil met deze locatie er vooraf een intentieovereenkomst dient te worden gesloten binnen de door de gemeente aangegeven kaders met als doel de door de gemeente te maken kosten op de ontwikkelaar te kunnen verhalen.

Scholtens kon hier niet mee akkoord gaan en stelde daarop haar eigen randvoorwaarden op voor het opmaken van een intentieovereenkomst met de gemeente Medemblik, eentje waarbij de plannen van Scholtens gewoon konden doorgaan. Maar Scholtens wil ook dat het gebied gaat worden bestempeld als ‘gemengd gebied’ om zo aan een hogere geluidnormering voor de woningen te komen. Dit omdat de woningen vlak langs de A7 worden gebouwd.

Lees ook: Woningbouw Nieuweweg Wognum in de steigers, maar eerst nog een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar sluiten

Het college heeft nu de projectontwikkelaar het volgende meegegeven om toch haar plannen te kunnen realiseren:

  1. Het realiseren van woningen tot aan de Rijksweg A7 leidt niet tot een goed woon- en leefklimaat; Het huidige plan wordt zonder aanpassing als ‘niet-kansrijk’ beschouwd. De locatie wordt alleen bij een kleinschaliger opzet als kansrijk aangemerkt, waarbij de groene (tevens geluid)zone langs de A-7 gevrijwaard blijft van woningbouw.
  2. Het opleggen van de eis voor minimaal twee (volwaardige) ontsluitingen is een standaardeis voor het borgen van een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten bij ontwikkelingen van meer dan 25 woningen. Ook de veiligheidsregio adviseert dat er twee (volwaardige) ontsluitingen dienen te zijn, waarvan één kan dienen als alleen calamiteitenontsluiting.
  3. Een bestemming naar ‘gemengd gebied’ is oneigenlijk en niet passend nu het voorliggende plan uitgaat van alleen woningbouw. Een mogelijke bestemmingswijziging naar ‘gemengd gebied’ geeft de ontwikkelaar ook niet de ruimte om alleen woningbouw te ontwikkelen omdat dit dan niet overeenkomt met de bestemming. Daarnaast is het meewerken aan een combinatie van wonen en College bedrijvigheid op deze locatie – gelet op de ligging deels achter een woonlint – ruimtelijk niet wenselijk.

Omgevingsdienst en GGZ geen voorstander

De Omgevingsdienst geeft aan dat het plangebied volledig ligt binnen het brand- en explosieaandachtsgebied van de rijksweg, een transportroute voor gevaarlijke stoffen, waarbinnen altijd een verantwoording van het groepsrisico moet plaatsvinden. Bij nieuwe woningbouwplannen zal rekening moeten worden gehouden met de maximale planologische invulling van bestemmingen. Het advies is de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’ van de VNG te hanteren bij woningbouwplannen, aangezien getracht moet worden een rustig woon- en leefklimaat te garanderen voor de nieuwe bewoners.

De GGD adviseert om op de locatie geen woningen te ontwikkelen vlakbij de Rijksweg A-7 wegens de luchtverontreiniging en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de bewoners. Zij geeft in het advies aan dat gezondheidsrisico’s van omwonenden toenemen naarmate de afstand tot de weg kleiner is, ook wanneer de luchtkwaliteit daar aan de Europese grenswaarden voldoet. De GGD adviseert om afstand te houden tussen voorzieningen waar langdurig verblijf van hoog gevoelige groepen plaatsvindt en drukke wegen.

Al met al heeft het plan nu de stempel niet kansrijk gekregen, wel heeft de gemeente Medemblik de projectontwikkelaar kaders meegegeven om de plannen aan te passen en dan opnieuw in te dienen.

Totaal aantal keren gelezen: 124 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 4 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen

1 reactie

  1. 3 januari 2023

    […] Scholtens moet plannen voor nieuwbouw Nieuweweg Wognum aanpassen anders weinig hoop op toestemming […]