Ook Tennisvereniging Wognum heeft moeite met komst Bloesemgaerd-Noord, ‘wij kunnen niet meer uitbreiden’

WOGNUM – Tennisvereniging Wognum (TV Wognum) heeft een zienswijze ingediend over het ontwerpbestemmingsplan Bloesemgaerde-Noord. Volgens de vereniging komen de geplande woningen op 50 meter van het tennisterrein van de TV Wognum te liggen, maar ook is in het ontwerpbestemmingsplan geen rekening gehouden met de uitbreidingsplannen van de Tennisvereniging in Wognum

Gerede kans op klachten nieuwe bewoners

TV Wognum constateert dat in het ontwerpbestemmingsplan ook geen rekening houdt met de aannemelijkheid van klachten die de vereniging zal ontvangen over het licht en/of geluid. In de zienswijze zegt de vereniging: ‘Daarmee kan de vereniging belemmerd worden in haar ‘bedrijfsvoering’ cq. de uitoefening van haar activiteiten. De vereniging wil daarom eerst duidelijkheid krijgen over de verwachte geluids- en lichteffecten en de door de gemeente te nemen maatregelen als blijkt dat de geluids- en lichtnormen overschreden worden.

In 2021 al vergunning aangevraagd voor aanleg padelbanen

In november 2021 is TV Wognum een vergunningstraject opgestart voor de aanleg van vier padelbanen. In april jl. is de vergunningsaanvraag door de gemeente Medemblik buiten behandeling geplaatst, omdat TV Wognum niet aan de vereisten van de omgevingsdienst/ gemeente Medemblik heeft kunnen voldoen. In de zienswijze zegt de vereniging: ‘Hierbij dient opgemerkt te worden dat we daarbij als vereniging vanuit zowel de gemeente als de omgevingsdienst weinig medewerking hebben ervaren om te kijken hoe we binnen de regels en richtlijnen de vergunning wel rond zouden kunnen krijgen. We hebben tijdens een gesprek na de buiten behandeling plaatsing aangegeven een nieuw plan in te zullen dienen en dienovereenkomstig ook een nieuwe vergunningsaanvraag indienen,‘.

Inmiddels heeft de vereniging dan ook in juni jl. een nieuw vergunningstraject opgestart voor de aanleg van 4 padelbanen en het verplaatsen van 2 tennisbanen op het terrein van de vereniging. ‘Kortom, er is al geruime tijd sprake van uitbreiding van ons park met padelbanen en hier is sinds november 2021 al voldoende contact met de gemeente Medemblik over geweest. Tot onze teleurstelling is hier echter niets over terug te vinden in het ontwerpbestemmingsplan en wordt er dus geen rekening gehouden met de uitbreidingsplannen van de tennisvereniging,‘ aldus TV Wognum

Padelbanen van groot belang voor TV Wognum

In een brief aan het college zegt de tennisvereniging dat de komst van de padelbanen van groot belang is voor de vereniging. ‘De populariteit van deze sport is zowel internationaal als ook in Nederland in korte tijd enorm gegroeid. Doordat we tot op heden nog geen mogelijkheid tot het spelen van padel aan onze leden kunnen aanbieden, zien we inmiddels een ledendaling en vertrekken leden naar elders (o.a. Hoorn en Hoogwoud) omdat daar wel padel mogelijkheden zijn. Een combinatie van padel entennis is voor vele leden een wens én voor de vereniging een noodzakelijke oplossing om het ledenaantal minimaal stabiel te houden, maar naar verwachting ook te laten groeien.

Gemeente moet rekening houden met ons

TV Wognum is van mening dat de gemeente in het ontwerpbestemmingsplan rekening dient te houden met de padel plannen van de vereniging, vanwege het feit dat:

  • uitbreiding met padel noodzakelijk is voor de continuïteit en vitaliteit van de vereniging;
  • de vereniging bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van leden;
  • de vereniging een sociale functie heeft en dat de gemeente bij uitstek de partij is die het belang van sport en een vitale sportvereniging moet inzien.

Maar ook heeft de vereniging gelezen dat in het ontwerpbestemmingsplan in het kader van verkeerslawaai mogelijkheden blijken te zijn om bij verschillende woningen een hogere geluidsbelasting toe te staan. Dit daar waar de Omgevingsdienst NHN bij onze eerste vergunningsaanvraag het advies heeft afgegeven (waarbij de gemeente Medemblik heeft aangegeven niet van het advies van de omgevingsdienst NHN te willen/zullen afwijken) dat bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag strikt aan de gestelde normen gehouden zou worden.

Wij zijn daarom dan ook van oordeel dat de gemeente met twee maten meet, waarbij de gemeente haar eigen handelen anders beoordeelt dan het handelen van andere partijen, zoals in dit geval bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag van TV Wognum,‘ besluit de Tennisvereniging in haar brief.

De TV Wognum hoopt dan ook dat de gemeente Medemblik rekening houdt met de uitbreidingsplannen van de vereniging om zo de vereniging en de omwonenden in harmonie samen te kunnen leven.

Loading