Ontwerp bestemmingsplan ‘Gemeentewerf Abbekerk’

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik wil in nauwe samenwerking met omwonenden het terrein van de gemeentewerf en de natuurijsbaan aan de Kerkweg in Abbekerk herontwikkelen met maximaal 38 woningen. De gemeenteraad heeft hiervoor op 18 oktober 1017 kaders vastgesteld voor de locatie Gemeentewerf/IJsbaan Abbekerk. Vervolgens heeft er een actief participatieproces plaatsgevonden met als uitkomst een voorkeursscenario voor de herontwikkeling. Dit voorkeursscenario bestaat uit een bouwplan met vrijstaande woningen, aaneengesloten woningen en gestapelde woningbouw en wordt mogelijk gemaakt in voorliggend nieuw bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan is noodzakelijk omdat het huidige bestemmingsplan geen mogelijkheid biedt voor de herontwikkeling van het gebied.

Het college van B&W heeft eerder al het stedenbouwkundig plan voor deze ontwikkeling vastgesteld. Dit stedenbouwkundig is op 20 oktober 2021 bij de welstandscommissie besproken. De commissie was akkoord op hoofdlijnen en zag geen bezwaar tegen het voorgestelde stedenbouwkundig plan.

Het ontwerpbestemmingsplan is nu dus gereed. De volgende stap in de procedure is het ontwerp van het bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage leggen.

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van maximaal vijf vrijstaande woningen, waarvan vier aan de noordwestzijde van het plangebied en één woning aan de Plantsoenstraat naast huisnummer 2. Daarnaast komen er maximaal negen rijwoningen aan de zuidzijde (locatie ijsbaan) en maximaal 24 gestapelde woningen (waarvan 8 op de locatie gemeentewerf en 16 op de locatie van de huidige horecabestemming Het Nieuwe Bonte Paard).

In totaal zal het plangebied daarmee ruimte bieden aan maximaal 38 woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken worden het bestaande grasveld/ijsbaan en de gemeentewerf heringericht en worden de huidige gebouwen en overkappingen gesloopt. De nutsvoorziening in het noorden van het plangebied en het gebouw dat gebruikt wordt door de schietvereniging blijven behouden. In het bestemmingsplan wordt onderbouwd dat het plan voldoet aan alle wettelijke eisen, een goede ruimtelijke ordening en ook financieel en maatschappelijk uitvoerbaar is.

Consequenties

Wanneer de formele procedure niet wordt gestart, vindt geen herziening plaats van het bestemmingsplan voor het betreffende plangebied. Het gevolg daarvan is dat het plan niet kan worden uitgevoerd. De ontwikkelingen passen namelijk niet in het geldende bestemmingsplan.

Lees ook: