Noord-Hollandse gemeenten doen nog te weinig aan de energietransitie,’dit moet sneller’, zegt Energie Samen Noord-Holland

Harry Nederpelt Medemblik

MEDEMBLIK – Om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 te halen moet er nog veel gedaan worden door de gemeenten in Noord-Holland, dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie.

Energie Samen Noord-Holland (ESNH) is de provinciale organisatie die lokale energiecoöperaties ondersteunt. ESNH helpt bij het vormgeven van het gemeentelijke beleid op het gebied van de energietransitie (warmte, besparing, duurzame opwek, elektrische deelauto’s). ESNH werkt ook samen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in het kader van de Participatiecoalitie Noord-Holland.

Veel gemeenten, waaronder de gemeente Medemblik, zijn al bezig om te verduurzamen, maar volgens het ESNH wordt er nog veel te weinig gedaan om de klimaatdoelen van 2030 te halen, daarin is afgesproken om de CO2-uitstoot met 49% te reduceren, en daarnaast is er nog te weinig gebruik gemaakt van de inbreng van burgers en burgercoöperaties. Het draagvlak onder de inwoners van Noord-Holland is hoog, maar enkel als het op een rechtvaardige manier gebeurt.

Wat hebben de energiecoöperaties in Noord-Holland al bereikt?

De 102 huidige energiecoöperaties in Noord-Holland doen het goed. Anno 2023 heeft het ESNH, als het gaat om grootschalige zon-, wind- en warmteprojecten de volgende prestaties op haar conto:

  • 190 collectieve grote zonnedaken gerealiseerd
  • 75 collectieve grote zonnedaken in de pijplijn
  • 4 collectieve grondgebonden zonneparken gerealiseerd
  • 10 collectieve grondgebonden zonneparken in de pijplijn
  • 21 collectieve windmolenprojecten gerealiseerd (opstellingen vanaf 1 molen tot 7)
  • 4 coöperatieve windmolenprojecten in voorbereiding (waarvan 2 vernieuwing)
  • 15 collectieve warmtenet-projecten in voorbereiding.

Oproep voor meer betrokkenheid burgercoöperaties bij de energietransitie

Het ESNH wil dat er meer erkenning komt voor burgercoöperaties door deze als een volwaardige partner te gaan beschouwen in de realisatie van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen door het tijdig delen en afstemmen van plannen mbt verduurzaming. Door gebruik te maken van de kennis en kunde, die beschikbaar is bij coöperaties en mogelijk zelfs een deel van haar taken op dit vlak te delegeren aan de lokale energiecoöperatie, wat op sommige plekken met succes gebeurt.

Het ESNH ziet ook veel meer in gedeelde eigendom van zonne- en windmolenparken. Zo zegt het ESNH: “Geef grondeigenaren of projectontwikkelaars alleen zicht op een vergunning wanneer ten minste 50% lokaal eigendom verzekerd is. Het uitdragen van de wenselijkheid van tenminste 50% lokaal eigendom en actieve participatie in de planontwikkeling in het gemeentelijke beleid is onvoldoende om iets van dit doel te realiseren.

Speciaal fonds voor aanschaf duurzame materialen

Een speciaal fonds voor de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen, isolatiemaatregelen door burgers is in de ogen van het ESNH ook een goede stap in de richting van een duurzaam Noord-Holland. De aanschaf wordt dan gefinancieerd uit dit fonds dat wordt gevuld door de terugbetaling uit besparende energiekosten.

Loading